ஜாண் பன்னியன் (1628 – 1688)

ஜாண் சார்லஸ் ரைல் (1816-1900)