உன் தேவனைச் சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு
                                                (ஆமோஸ் 4:12)