முன்னுரை


"நீர் அவர்களைக் கொண்டுபோய், கர்த்தராகிய தேவரீர் வாசம்பண்ணுகிறதற்கு நியமித்த ஸ்தானமாகிய உம்முடைய சுதந்தரத்தின் பர்வதத்திலும், ஆண்டவராகிய தேவரீருடைய கரங்கள் ஸ்தாபித்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் அவர்களை நாட்டுவீர்" (யாத் 15 : 17)


கர்த்தருக்குள் எனக்கு மிகவும் அருமையானவர்களே,

நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும், நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவினாலும் உங்களுக்குக் கிருபையும், இரக்கமும், சமாதானமும் பெருக உண்டாவதாக. ஆமென்.

இந்த தேவ எக்காள இதழ் உங்கள் கரங்களில் வந்து சேரும்போது, கர்த்தருக்குச் சித்தமானால், நாங்கள் தேவ ஊழியத்தின் பாதையில் வடக்கு நோக்கி பிரயாணப்பட்டு சென்று கொண்டிருப்போம். அன்பின் ஆண்டவர் ஊழியங்களை ஆசீர்வதித்துத் தரவும், ஊழியங்களுக்கு எதிராக சாத்தானால் எங்களுக்கு நேரிடக்கூடிய எல்லா போராட்டங்களையும் நாங்கள் தேவ பெலத்தால் வெற்றியோடு கடந்து முன் செல்லவும், தேவனுடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை மக்களுடைய கரங்களில் நாங்கள் சுயாதீனமாக கொடுத்து மகிழ்ச்சியோடு திரும்பவும் வருகிற அக்டோபர் மாதம் முழுமையிலும் நீங்கள் எங்களுக்காக தயவாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். அதற்கான பிரதி பலன் பரலோகில் உங்களுக்கு உண்டு.

பாவியாகிய என்னையும், தேவ எக்காள ஊழியங்களையும் தேவ பிள்ளைகளாகிய நீங்கள் அதிகமாக நேசிக்கின்றீர்கள். விசேஷமாக எனது நல்ல உடல் நலத்தைக் குறித்து நீங்கள் மிகவும் கருத்தாக இருக்கின்றீர்கள், கவலைப்படுகின்றீர்கள். நான் கர்த்தருக்குள் நீண்ட நாட்கள் ஜீவனோடிருந்து தேவனுடைய சுத்த சத்தியத்தை உங்களுக்கு தொடர்ந்து எழுதிக் கொண்டிருக்க நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் விரும்புகின்றீர்கள். அதின் காரணமாக நான் பயன்படுத்தும்படியாக விலையுயர்ந்த மாத்திரங்களையும், உபகரணங்களையும் தேவ அன்பின் பாரத்தோடு வாங்கி அனுப்புகின்றீர்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இனி நீங்கள் அப்படி அவைகளை வாங்கி அனுப்ப வேண்டாம். அதற்கென்று தனித்து பணமும் தயவுசெய்து அனுப்ப வேண்டாம். உங்கள் ஜெபங்களில் அன்பாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். அது ஒன்று மட்டுமே எனக்குப் போதுமானது.

நம்முடைய காலங்கள் ஆண்டவருடைய கரங்களில் உள்ளது (சங் 31 : 15) எதுவரைக்கும் நம்மை இந்த உலகத்தில் வைத்துக் கொள்ளவும், அவருடைய பரிசுத்த ஊழியத்தைச் செய்யவும் அன்பின் கருணாகர கர்த்தர் விரும்புவாரோ அதுவரைக்கும் நாம் மிகுந்த பாதுகாப்பாக இருப்போம்.

கடந்த தேவ எக்காள இதழ் உங்களில் அநேகருக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருந்தது அறிந்து ஆண்டவருக்கு துதி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கின்றேன். ஒரு தேவ பிள்ளையிடமிருந்து வந்த கடிதத்தின் வரிகள் "இரத்த சாட்சிகள், சாட்சியுடன் கூடிய தேவ எக்காளம் கண்ணீரை வரவழைத்தது. அழுது கொண்டே வாசித்தேன். மட்டுமல்ல இம்மாத இதழ் "அங்கிள் ஜாண் வாசர்" என்ன அருமை! நான் தேவ எக்காளம் இதழின் முதல் பகுதியை வாசிக்கும்போது அழாத நாட்களே கிடையாது. என் கணவர் வெளியே சென்றதும் தேவ எக்காளம் பத்திரிக்கையை வாசித்து கண்ணீர்விட்டு, சில சமயங்களில் கதறி அழுவதுண்டு. ஏன்? அவர்கள் அப்படி பரிசுத்தமாக வாழ்ந்து பரிசுத்த ஊழியம் செய்தார்களே, நாம் இப்படி வாழ்கிறோமே. இக்கால ஊழியர்கள், கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு கேவலமான வாழ்க்கையாக இருக்கிறதே என்று தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கின்றேன். ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களும் சாட்சி இல்லாத, கனி இல்லாத ஆடம்பர வாழ்வையே விரும்புகிறார்கள்" என்று எழுதுகின்றார்கள். கர்த்தருக்கே மகிமை.

அடுத்து ஆங்கிலத்தில் வந்த ஒரு கடிதத்தை அப்படியே ஆங்கிலத்தில் தருகின்றேன். ஆங்கிலம் தெரிந்த தேவ பிள்ளைகள் அதைப் படித்து கர்த்தருக்கு துதி செலுத்துங்கள்.

(Beloved Brother in Christ,

Greetings in the great and mighty name of our Lord and Saviour Jesus Christ,

Praying for your good health. May God who put in, the desire in you, to minister to those in far off places, bless you with courage, wisdom and strength to complete that work.

The latest issue of Deva Ekkalam spoke to me in a very special way. I want to write about every blessing it brought in a very detailed way, looking at page by page........but I have given it to one of our church members from Tanjore. It brought in me a desire to pray for those around me to find salvation in Jesus. It reminded me of II Peter 1 :5 - 8.

I just want you to know that 1000 pulpit messages could never have shaken me in this way to run to THRONE OF MERCY when there's still time. I feel my worthlessness before his holiness. Please pray for us to remain in his love and do his will in our lives.

May God bless you and keep you in his strength. May he grant you the grace of finding a good harvest where seeds had been sown already. With prayers, Loving sister, Shanthi)

தேவ எக்காளம் இதழின் செய்திகளை ஜெபத்தோடும், உபவாசத்தோடும், பெரும்பாலும் எனது முழங்கால்களிலேயே ஆயத்தம் செய்கின்றேன். இதை நான் ஏற்கெனவே நமது கடந்த கால தேவ எக்காள இதழ்களில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன். "அன்பின் தகப்பனே, உம்முடைய ஜனத்திற்கு இந்த தேவ எக்காளத்தில் நீர் என்ன செய்தியை கொடுக்க விரும்புகின்றீரோ அதை கொடும்" என்று கேட்டு அவரிடம் பெற்றுக் கொண்ட தேவ செய்தியை உங்களுக்கு நான் எழுதுகின்றேன்.

பரிசுத்த பக்தர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழி பெயர்க்கும் வேலைகளை எல்லாம் முழுமையாக ஆண்டவருக்கு கையளித்து விடுகின்றேன். இந்த இதழிலும் தர்ம் பிரகாஷ் ஷர்மா அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை அவ்வாறே ஆண்டவரின் ஒத்தாசையோடும் அதிகமான ஜெபத்தோடும் மொழிபெயர்த்து உங்களுக்குத் தந்திருக்கின்றேன். ஜெபத்தோடு வாசித்து உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்வுக்கு அனுகூலமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். அவருடைய மனந்திரும்புதலின் காரியத்தையும், கர்த்தருடைய குரலை தர்ம் பிரகாஷ் திரும்பத் திரும்பக் கேட்கும் சம்பவங்களையும் நான் உங்களுக்குத் தெளிவாக எழுதியிருக்கின்றேன். அதின் ஒரே காரணம், அவரைப்போல நீங்களும் உங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வில் கட்டாயம் கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான்.

நம்முடைய கடந்த கால பாவங்களுக்காக நாம் கண்ணீர் சிந்தி அழுது பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தையும், உலகம் தரக்கூடாத தேவ சமாதானத்தையும், இரட்சிப்பின் சந்தோசத்தையும் நாம் நமது வாழ்க்கையில் பெற்றிருப்போமானால் நிச்சயமாக கர்த்தர் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருப்பார். அவருடைய குரலை நாம் நமது வாழ்க்கையில் பல தடவைகளும் கேட்டிருப்போம். நம்முடைய இரட்சிப்பின் காரியம் முழுமையானதாக இல்லாவிட்டால், பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தையும், இரட்சிப்பின் சந்தோசத்தையும் நாம் பெற்றிராதபட்சத்தில் ஆண்டவர் நமது உள்ளத்தில் வாசம் செய்யமாட்டார். அவர் குரலை நாம் கேட்கவும் முடியாது.

அநேக தேவ ஊழியர்கள் அடிக்கடி பரலோகம் சென்று வருவதாகவும், அன்பின் ஆண்டவர் இயேசுவையும், அவரது சீடர்களையும், நமது முற்பிதாக்கள், தீர்க்கத்தரிசிகள், இரத்தசாட்சிகள், பரிசுத்தவான்கள் போன்றவர்களை முகமுகமாகத் தரிசித்து வருவதாகவும் செல்லுகின்றார்கள். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆனால், உங்கள் சகோதரனாகிய எனக்கு அப்படிப்பட்ட பரலோக காட்சிகள் எதுவும் இதுவரை கிடைக்காதபோதினும் எனது வாழ்க்கையில் தேவனுடைய பிரத்தியட்சமான குரலை எனது உள்ளத்திலும், அசரீரீயாகவும் பல தடவைகளும் நான் கேட்டுப் பரவசமடைந்திருக்கின்றேன். அவர் என்னிடத்தில் பேசிய வார்த்தைகன் எல்லாம் வேதவசனத்திலிருந்து பேசப்பட்டதே தவிர வேத வசனத்திற்கு புறம்பாக ஆண்டவர் எதையும் என்னிடம் பேசவில்லை.

ஆண்டவரின் நேரடியான குரலை நான் என் வாழ்வில் பல தடவைகளும் கேட்டபடியால் அவரை அதிகமாக நேசிக்கவும், அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு சமூலமாக கீழ்ப்படியவும் எனக்கு ஒத்தாசையாக இருந்தது. மனச்சோர்புகள், கவலைகள், ஆண்டவர் நம்மை உண்மையாக நேசிக்கின்றாரா? இல்லையா? என்ற சாத்தானுடைய சந்தேகக் கணைகள் எனக்கு எதிராக வரும்போது ஆண்டவர் கடந்தகால நாட்களில் என்னிடம் பேசிய இடங்களையும், சூழ்நிலைகளையும் சாத்தானுக்கு சுட்டிக்காட்டி அவனை ஓடப்பண்ணுவதுடன் என்னுடைய விசுவாச வாழ்க்கையையும் நான் ஆண்டவருக்குள் தடுமாற்றமின்றி உறுதியாகக் காத்துக் கொள்ளுகின்றேன். கர்த்தருக்கே துதி உண்டாவதாக.

உலகம் முழுவதிலுமுள்ள கிறிஸ்தவ மாந்தர் யாவரும் ஆசை ஆவலாக தினமும் மணிக்கணக்காக தொலைக்காட்சியைப் பார்த்து தேவனுடைய பாதங்களில் செலவிட வேண்டிய தங்கள் விலையேறப்பெற்ற காலத்தை பாழாக்குகின்றார்கள் என்றால் அதின் ஒரே திட்டமான காரணம் அவர்கள் தங்கள் வாழ்வில் ஆண்டவருடைய குரல் கேட்காததுதான். அந்த வல்லமையின் பரிசுத்த குரல் அவர்களை ஒருக்காலும் தொலைக்காட்சியைப் பார்க்க அனுமதிக்காது.

உலகம் போற்றும் பரிசுத்த பக்த சிரோன்மணி சாதுசுந்தர்சிங் அவர்கள் இன்று நம் நடுவே உலகில் உயிரோடிருப்பாரானால் அவர் வாழ்ந்த சிம்லா மலைகளிலுள்ள சுபத்து என்ற இடத்திலுள்ள அவருடைய பங்களாவில் தொலைக்காட்சி பெட்டி வைத்துப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா? ஒருக்காலும் இல்லை. அதைக் கண்ணேறிட்டுக் கூட பார்க்கமாட்டார். அந்த மகாத்துமா பார்க்கும் ஒரே ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டி ஆண்டவருடைய பரிசுத்த பாதங்கள் மட்டுமேதான். அந்தக் காட்சியைத்தான் அவர் வெறிபிடித்தவராக நாளின் பல மணி நேரங்களும் புசிக்கும் ஆகாரத்தையும், குடிக்கும் பானத்தையும் மறந்து தனியனாக உட்கார்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருப்பார். அரச அரண்மனைகளில் ராஜ குடும்பத்தினருடன் பந்தி போஜனத்தில் இருக்கும் வேளைகளில் கூட அதை அப்படியே சற்று நேரம் வைத்து விட்டு பக்கத்து அறையிலிருக்கும் ஆண்டவருடைய பாதங்கள் என்ற அந்த தொலைக்காட்சி பெட்டியில் ஏதோ ஒரு அற்புதக் காட்சியை சற்று நேரம் பார்த்து பரவசமடைந்துவிட்டு மீண்டும் ஆகாரத்தில் வந்து அமருவார். கர்த்தருக்குத் துதி உண்டாவதாக.

 

தொலைக்காட்சியைப் பார்க்கத் தூண்டும்
தேவ ஊழியருக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்

ஏதேன் பூங்காவில் பகலின் குளிர்ச்சியான வேளைகளில் ஆண்டவரோடு உறவாடி மகிழ்ந்த நமது ஆதி தாய் தந்தையரின் பரலோக உறவைத் துண்டித்து அவர்களை அவருடைய சமூகத்தை விட்டு துரத்திவிட்ட தந்திர சாத்தான் இந்த இறுதி நாட்களில் தொலைக்காட்சி பெட்டி மூலமாக அந்த பரலோக உறவை துண்டித்து தேவ ஜனம் எந்த ஒரு நிலையிலும் ஆண்டவருடைய பாதங்களண்டை நெருங்கிச் சென்று தங்கள் முழங்கால்களை முடக்கி அவருடைய பொன் முகம் நோக்கிப் பார்த்துவிடாதபடி மிகவும் விழிப்பாக கண்காணித்து வருகின்றான். இந்தக் காரியத்தில் அவனுக்கு உதவி செய்ய அவனுடைய கைக்கூலிகளான கள்ள அப்போஸ்தலர்களான, கபடமுள்ள வேலையாட்கள் திரள் திரளாக இருக்கின்றனர். இந்த வேலையாட்கள் அவனுடைய தொலைக்காட்சி தொழிற்கூடத்தில் குறு நாடகங்கள், ஓரங்க நாடகங்கள், நாட்டியங்கள், நடனங்கள், வாலிப ஆடவர் மகளிர் விளையாட்டுப் போட்டிகள், பல்சுவை நிகழ்ச்சிகள், ஆனந்த நேரம், அற்புத வேளை என்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளையும் கனகச்சிதமாக அரங்கேற்றி அவைகளை சி.டி மற்றும் வி.சி.டி தட்டுகளாக பதிவு செய்து அவைகளின் விற்பனையை மலை போல குவியப்பண்ணுகின்றனர். அவைகளைக் காண்கின்ற அனைவரும் ஒட்டு மொத்தமாக தேவனுடைய பாதங்களை விட்டு விலகி அக்கினிக்கடலுக்கு நேராகச் சென்று கொண்டிருக்கின்றனர்.

கர்த்தர் ஈவும், இலவசமுமாகக் கொடுத்த இந்தக் கிருபையின் காலத்தில் தேவ மைந்தனின் பற்றி எரியப் போகும் கோபத்திற்கு தப்பி உங்களைக் காத்துக் கொள்ளவும், அவரை முத்தம் செய்யும்படியாகவும் எந்த ஒரு தேவ ஊழியன் உங்களை கண்ணீரோடு ஆண்டவருடைய பரிசுத்த பாதங்களுக்கு வழிநடத்தாமல் தொலைக்காட்சிக்கு ஆம், கிறிஸ்தவ தொலைக்காட்சிக்கு உங்களை வழிநடத்துகின்றானோ அவனைக் குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அவன் சாத்தானின் முதல்தரமான கைக்கூலி, சாத்தான் பயன்படுத்தும் அற்புத பாத்திரம்.

 

பூலோகத்தில் ஆண்டவருடைய பாதங்கள்
உனக்கு கசக்குமானால்
பரலோகத்தில் அது உனக்கு எப்படி இனிமையாகும்?

இன்று கிறிஸ்தவ மக்கள் குறிப்பாக உலக அலுவல்களிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற கிறிஸ்தவர்களின் முழுமையான பொழுது போக்கும் தொலைக்காட்சிதான். பகல் முழுவதும் அதைப் பார்த்து இரவின் பிந்திய நேரம் வரை பார்த்து பொழுது விடிந்ததும் அதை மறுபடியும் திருப்பிக் கொண்டு வழக்கம்போல அதற்கு முன்பாக உட்கார்ந்து கொள்ளுகின்றனர். இப்படி நேரம் களித்த மக்களுக்கு பரலோகில் ஆண்டவருடைய பாதங்களில் ஊழி ஊழி காலமாக, முடிவில்லாத நித்தியமாக அமர்ந்து அவரை எப்படி தரிசித்து ஆனந்திக்க முடியும்? அந்த இடத்தில் அவர்களால் ஒரு கண நேரம் கூட இருக்க முடியாது. எத்தனை பயங்கரமான காரியம் பாருங்கள்! உங்கள் சகோதரனாகிய நான் இவைகளை எல்லாம் ஏதோ கற்பனை கதைகளாக எழுதுகின்றேன் என்றும் அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது என்றும் நீங்கள் இறுமாப்பாக, ஏனோதானோவென்று இருந்துவிடாதீர்கள். நான் எழுதுகின்ற காரியங்கள் அனைத்தும் அப்படியே பின் நாட்களில் வந்து சம்பவிக்கும். உங்கள் ஆத்துமாக்களை நஷ்டப்படுத்தியவர்களாக நீங்கள் அதை துயரத்தோடு காணாதபடி கர்த்தர்தாமே உங்களை சாத்தானின் வல்லடிக்கு விலக்கிக் காப்பாராக.

 

கர்த்தரின் குரல் கேட்க வாஞ்சித்துக் கதறுங்கள்

தேவ ஜனமே, அன்பின் ஆண்டவர் உங்களோடு பேசும்படியாக நீங்கள் அவரை நோக்கிக் கெஞ்சுங்கள். அவருடைய வல்லமையுள்ள குரலை நீங்கள் கட்டாயம் கேட்டே ஆக வேண்டும். உங்கள் சகோதரனாகிய என்னேடு பல தடவைகளும் பேசிய கர்த்தர் உங்களோடும் கட்டாயம் பேசுவார்.

1977 ஆம் வருடம் ஜனுவரி மாதம் ஒரு அதிகாலை வேளை அது. எனது உலகப்பிரகாரமான அலுவலை விட்டுவிட்டு 5 மாதங்கள் மட்டுமே கடந்து சென்றிருந்தன. எனது மனைவியும், பிள்ளைகள் இருவரும் நாங்கள் குடியிருந்த வீட்டின் சொந்தக்காரரான ஒரு பாஸ்டர் ஐயா அவர்களிடம் இரவலுக்காக வாங்கியிருந்த பழைய இரும்புக்கட்டிலில் படுத்திருந்தார்கள். நான் ஒரு கோரம் பாயை விரித்து மிகவும் குளிர்ச்சியான சிமெண்ட் தரையில் படுத்திருந்தேன். எஸ்டேட்டில் வாங்கிய பணம் எல்லாம் செலவளிந்து முடிந்திருந்தது. அடுத்த நேர ஆகாரத்திற்கு ஆண்டவரின் பொன் முகம் நோக்கி காத்திருக்க வேண்டிய மிக கடினமான நிலை. இந்தவித சூழ்நிலையில் நான் அதிகாலை ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தபோது "நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு" (ஆதி 17 : 1) என்று கர்த்தர் பேசினார். ஆ, எத்தனை ஆச்சரியமும் அற்புதமுமான தேவனுடைய குரல் அது. அவருடைய பெலத்தால் அவருக்கு முன்பாக நான் உத்தமமாக நடந்தேன். ஒவ்வொரு மாலை வேளையும் எங்கள் வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள சக்தி மலை என்ற மலையின் உச்சிக்குச் சென்று அநேகமாக தினமும் வானில் நட்சத்திரம் தோன்றும் வரை நான் அங்கே உள்ள மொட்டைப் பாறையில் என் முழங்கால்களில் நிற்பேன். எனது முழங்கால்களுக்கு கீழாக நான் என்னுடன் கொண்டு சென்றிருக்கும் எனது மஃப்ளர் துண்டை மடித்துப் போட்டுக் கொள்ளுவேன்.

கிறிஸ்தவ ஊழியத்திற்கு அச்சாணியான உபவாசம் செய்யும் கிருபைகளையும் இன்னும் அநேக தேவாசீர்வாதங்களையும் நான் அந்த மலை உச்சியில் பெற்றுக் கொண்டேன். வாழ்வில் முதன் முறையாக 3 நாட்கள் அன்னம், தண்ணீர் இல்லாமல் உபவாசம் எடுத்ததும் அந்த மலை உச்சி ஜெபங்களின் பிரதிபலன்தான். அதுமட்டுமல்ல, அதற்குப் பின்னர் வந்த பலத்த பாவ சோதனைகளில் குறிப்பாக ஒரு குடும்ப சகோதரி என்மேல் கைபோட்டபோது நான் என்னைக் கருங்கல்லாக்கிக் கொண்டது எல்லாம் அந்த மலை உச்சி ஜெபங்களின் பிரதி பலன்தான். அதை மனதில் கொண்டுதான் அன்பின் ஆண்டவர் "நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு" என்று பேசினார். கர்த்தருக்கே துதி உண்டாவதாக.

ஆண்டவர் உங்களோடு பேசிய குரல் கேட்டதன் பின்னர் நீண்ட மணி நேரங்களை அவருடைய பாதங்களில் ஜெபத்தில் செலவிடுவது உங்களுக்கு கஷ்டமாகத் தெரியாது. சமயம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஆண்டவருடைய பாதங்களை நோக்கி நீங்கள் ஓடுவீர்கள். நாற்புறமும் கடல் சூழ்ந்த ஒரு அவாந்திரமான தீவில் உங்களை கொண்டு போய் தனிமையாக விட்டு விட்டாலும் கர்த்தருடைய பாதங்களில் உங்கள் நேரத்தை ஆனந்தக் களிப்போடு அங்கு செலவிட்டுக் கொண்டிருப்பீர்கள். ஆம், பத்மு தீவில் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் பரலோகக் காட்சிகளைக் கண்டு கொண்டு ஏகாந்தமாக இருந்தார் அல்லவா? தனிமை என்பதை உங்களால் நினைத்துப் பார்க்கவே முடியாது. காரணம் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட எப்பொழுதும் நிழலாக இருந்து கொண்டே இருக்கின்றார் (சங் 91 : 1) தேவரீர் என்னோடே கூட இருக்கிறீர் (சங் 23 : 4) என் தகப்பனுடைய தேவன் என்னோடே கூட இருக்கிறார் (ஆதி 31 : 5)

என்னைப் பார்க்கின்றவர்கள் "நீங்கள் மட்டும்தானா தனிமையாக இந்த பெரிய வீட்டில் இருக்கின்றீர்கள்?" என்று கேட்கும்போது "நான் தனிமையில் இல்லை, நானும் எனது ஆண்டவருமாக இருக்கின்றோம்" என்று கடந்த நாட்களில் அவர்களுக்குப் பதில் சொல்லுவேன். ஆனால், இப்பொழுதெல்லாம் "நானும் எனது வயதான தாயாரும் ஒன்றாக இருக்கின்றோம்" என்று சொல்லுகின்றேன். "அம்மாவுக்கு 100 வயது இருக்குமா?" என்று அவர்கள் கேட்கும் போது "அம்மாவுக்கு மிகவும் கூடுதல் வயது, நமது முற்பிதா ஆபிரகாமுக்கும் முன்னான வயது" என்று சொன்னதும் உடனே யார் என்னுடன் கூட இருக்கின்றார்கள் என்று சுலபமாக கண்டு கொண்டு சிரித்து விடுகின்றார்கள். ஆம், அவர் நம்மைப் பெற்ற பரம தாய். காலஞ்சென்ற எனது பரிசுத்த தகப்பனார் தங்கள் அன்பின் கர்த்தரை பெற்ற தாயாக வைத்து தாயுள்ளம் நோகாமல் அவரை நேசித்து நடந்து வந்தார்கள். எந்த நேரம் பார்த்தாலும் எங்கள் வீட்டு அறையில் அவர்கள் முழங்கால்களில் நின்று கொண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் எனக்கு எழுதிய கடைசி கடிதத்தில் ஒரு வரி "மகனே, அந்த பரம தாயின் இருதயத்தை எந்த ஒரு நிலையிலும் உனது செயல்களால் துக்கப்படுத்தி விடாதே" என்பதுதான். அல்லேலூயா.

இதைக் கருத்தோடு வாசிக்கும் அன்பான தேவ பிள்ளையே, இந்த உலகில் உனது காலங்கள் ஆண்டவருடைய பாதங்களில் செலவிடப்படுவதாக. குறிப்பாக, உலக வேலைகளிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற கிறிஸ்த தேவ மக்களே, உங்கள் பொன்னான காலங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஜெபத்திலேயே கடந்து செல்லுவதாக. அன்பின் ஆண்டவரோடு ஜெபத்தில் செலவிடும் நேரம் மோட்சத்தில் நீங்கள் செலவிடும் நேரமாக இருப்பதாக. உங்கள் முழங்கால்களில் மோட்சம் ஆரம்பிக்கட்டும். அதற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் சாமுவேல் தீர்க்கன் ஆகாகை கில்காலிலே துண்டித்துப் போட்டது போல துண்டித்துப் போடுங்கள்.

இந்த உலகத்தில் நமது வாழ்நாட் காலம் மிக விரைவாகப் பறந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றது (சங் 90 : 10) நாம் நினைப்பதற்கும் முன்பாகவே அது திடீரென ஒரு தலை வலி, ஒரு சாதாரண காய்ச்சல், நெஞ்சில் ஒரு சிறிய வேதனை, ஒரு சிறிய மயக்கம் என்று ஆரம்பித்து நாம் சற்றும் எதிர்பாராத நிலையில் மரணம் நமக்கு முன்பாக வந்து நிற்கும். உங்கள் விலையேறப்பெற்ற ஆத்துமாவுக்கு நீங்களே உத்திரவாதி. உங்கள் ஆத்துமாவை நீங்களே தேவ பெலத்தோடு காத்துக் கொள்ளுங்கள். மேடைகளிலே பகட்டாக நின்று கவர்ச்சி வாசகங்களை அள்ளிவிடும் பொல்லாத ஊழியர்களை நம்பி உங்கள் விலைமதிப்பிட முடியாத, முடிவில்லாத நித்திய காலமாக வாழக்கூடிய உங்கள் ஆத்துமாவை நஷ்டப்படுத்திவிடாதீர்கள். பாவங்களிலிருந்து மனந்திரும்புங்கள், கர்த்தரோடுள்ள உங்கள் உறவை கண்ணின்மணி போல இரவும், பகலும் காத்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த பரலோக உறவுக்கு சாவு மணி அடிக்கும் தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு உங்கள் ஆத்துமாவை தப்புவித்துக் கொள்ளுங்கள். தேவதூதர்களே வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து தொலைக்காட்சியில் தோன்றுவதானாலும் அந்தக் கண்காட்சி பெட்டி நமக்கு வேண்டாம். அதைப் பார்த்துக் கர்த்தர் தந்த ஈவும் இலவசமுமான கிருபையின் காலத்தைப் பாழாக்க வேறு கூட்டம் உண்டு. அந்தக் கூட்டத்தினருடன் நமக்குப் பங்கு வேண்டாம்.

தேவையானது ஒன்றே, ஆம் ஆண்டவருடைய பாதங்கள் மட்டுமே நமது தேவை (லூக்கா 10 : 42) அந்தப் பொற்பாதங்களை நமது முற்பிதா யாக்கோபு பற்றிப் பிடித்து "நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தாலொழிய உம்மைப் போகவிடேன்" (ஆதி 32 : 26) என்று கூறி பரலோக ஆசீர்வாதங்களை சுதந்தரித்துக் கொண்டது போல நீங்களும் தேவ பெலத்தால், அவருடைய அன்பின் பாதங்களை பற்றிப்பிடித்து நித்திய பரலோக வாழ்வை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுங்கள். அதற்கான தேவ கிருபைகளை தேவன் தாமே உங்களுக்கும், எனக்கும் தந்தருள்வாராக. ஆமென்.


 
Copyright © www.devaekkalam.com. All Rights Reserved. Powered by WINOVM