முன்னுரை


"ஆயினும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் பிரத்தியட்சமாகும்படி செய்யாமல்.................தேவனால் முன்பு நியமிக்கப்பட்ட சாட்சிகளாகிய எங்களுக்கே பிரத்தியட்சமாகும்படி செய்தார்" (அப் 10 : 41)

"நம்முடைய முன்னோர்களின் தேவனுடைய திருவுளத்தை நீ அறியவும், நீதிபரரை தரிசிக்கவும், அவருடைய திருவாய் மொழியைக் கேட்கவும் அவர் உன்னை முன்னமே தெரிந்து கொண்டார்" (அப் 22 : 14)

"நான் உன்னைத் தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கு முன்னே உன்னை அறிந்தேன், நீ கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படு முன்னே நான் உன்னை பரிசுத்தம்பண்ணி உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கத்தரிசியாகக் கட்டளையிட்டேன்" (எரேமியா 1 : 5)

"தமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்குத் தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே, நாங்கள் முன் குறிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்திரமாகும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம்" (எபேசியர் 1 : 12)

"தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பிலே பரிசுத்தமுள்ளவர்களும், குற்றமில்லாதவர்களுமாயிருப்பதற்கு அவர் உலகத் தோற்றத்துக்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மைத் தெரிந்து கொண்டார்" (எபேசியர் 1 : 4)


கர்த்தருக்குள் எனக்கு மிகவும் அருமையானவர்களே,

நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருபையும், இரக்கமும், சமாதானமும் பெருக உண்டாவதாக. ஆமென்.

கர்த்தருடைய பரிசுத்த பிள்ளைகளாகிய உங்களை தேவ எக்காளத்தின் இந்த இதழின் மூலமாகச் சந்திக்கக் கிருபையின் சிலாக்கியம் தந்த நம் நேச இரட்சகரின் பொற் பாதங்களை முகம் குப்புற விழுந்து முத்தமிட்டு துதித்து ஸ்தோத்திரிக்கின்றேன். இந்த தேவ எக்காள இதழ் உங்கள் அன்பின் கரங்களை வந்து சேர்ந்திருக்கிறதென்றால் அது ஆண்டவரின் அநாதி கிருபையாகும். சரீரத்தின் பெலவீனங்கள், பாடுகளின் மத்தியில் தேவ கிருபைக்காக கெஞ்சி, கெஞ்சி ஆண்டவரின் இரக்கத்தைப் பெற்று இந்த இதழை வெளிக்கொண்டு வந்தேன். கர்த்தருக்கே துதி உண்டாவதாக. தேவப் பிள்ளைகளாகிய உங்களுடைய இடைவிடாத உருக்கமான கண்ணீரின் ஜெபங்களும் என்னைத் தாங்கிப் பாதுகாத்து நிற்பதை என்னால் நன்கு உணர முடிகின்றது. தமது அன்பின் அடியார்களுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர் குடிக்கக் கொடுப்பவர்களுக்கும் அதற்கான பலனை மறவாமல் நினைவில் வைத்து பதிலளிக்கும் அன்பின் ஆண்டவர் உங்களுடைய இருதயத்தின் நிறைவான அன்புக்குத் தக்க பிரதி பலனை உங்களுக்கும் அருளி உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.

கடந்த தேவ எக்காள பத்திரிக்கை உங்களில் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்ததாக எனக்குத் தெரிவித்திருந்தீர்கள், நீங்கள் எனக்கு எழுதிய கடிதங்களிலும் அதைக் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியடைந்தேன். இரத்த சாட்சிகளின் வரலாற்றை நீங்கள் அழுதுகொண்டே வாசித்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தீர்கள். உள்ளம் கசிந்தேன். தேவனுடைய சத்தியத்தினிமித்தம் அவர்கள் கடைசி வரை தங்கள் நிலையில் எத்தனை தைரியமாக நின்று சாதித்துவிட்டார்கள் என்பதை நீங்கள் கவனித்தீர்களா? அவர்கள் அக்கினியில் தகனிக்கப்படப்போகும் கடைசி நிமிடத்தில் கூட அவர்கள் இலகுவாகத் தப்பிக் கொள்ளும்படியான சந்தர்ப்பம் அவர்களுக்குக் கிடைத்தது. அவர்கள் தேவனுடைய சத்தியத்தை மறுதலித்து ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி தங்கள் அருமையான ஜீவனைக் காத்துக் கொள்ள அவர்களுக்கு முன்பாக அரசியின் கருணைக் கடிதம் நீட்டப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அந்த வைராக்கிய பரிசுத்த மாந்தர் தங்கள் ஜீவனை துச்சமாக மதித்து தங்கள் இரத்தசாட்சியின் மரணத்தின் மூலமாக தங்கள் அருமை இரட்சகரைக் கனப்படுத்தினார்கள்.

 

உலகத்தோற்றத்திற்கு முன் தேவன் தெரிந்து கொண்ட மக்கள்

தேவ ஊழியத்தின் பாதையில் நாங்கள் உத்தராஞ்சல் மாநிலத்தில் இருந்த நாட்களில் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டில் சம்பாவத் என்ற இடத்திலும் அதற்கு சில வருடங்களுக்கு முன்பு கௌச்சர் என்ற இடத்திலும் இந்திய ராணுவத்துக்கு ஆள் சேர்க்கும் பணி நடைபெற்றதை நாங்கள் கவனித்தோம். உத்தராஞ்சல் மாநிலத்தில் உள்ள ஏராளமான கிராமங்களிலிருந்தும், பட்டணங்களிலிருந்தும் நல்ல திடகார்த்தமான ஆட்டசாட்டமான வாலிபர்கள் அதில் வந்து கலந்து கொண்டனர். அவர்கள் எல்லாரும் இராணுவத்துக்கு தகுதியானவர்கள் போலவே எங்களுக்குத் தெரிந்தனர். நல்ல உயரம், நல்ல உடற்கட்டுடன் அவர்கள் காணப்பட்டனர். ஆனால், குறிக்கப்பட்ட நாள் வந்தபோது தகுதியான சொற்ப பேர்கள் மட்டும் தெரிவு செய்யப்பட்டு மற்றவர்கள் யாவரும் அப்படியே திருப்பி அனுப்பப்பட்டதை நாங்கள் துக்கத்துடன் கவனித்தோம். எப்படியும் தங்களை இராணுவம் தெரிவுசெய்து கொண்டு விடும் என்ற நிச்சயமான நம்பிக்கையில் வந்த அந்த ஏழை வாலிபர்கள் மிகுந்த ஏமாற்றத்துடனும், துக்கத்துடனும் வீடு திரும்பினார்கள்.

ஒரு பட்டணத்திற்கு மிக உயர்ந்த ராஜரீக அந்தஸ்தில் உள்ள கவர்னரோ அல்லது நாட்டின் பிரதமரோ அல்லது ஜனாதிபதியோ வருகிறார் என்றால் அவரை வரவேற்பதற்கும், அவருடன் மேடையில் அவர் அருகில் அமர்வதற்கும் கையடக்கமான சில மேன் மக்களை மாத்திரம் பட்டணத்தார் ஞானமாக தெரிவு செய்வதை நாம் பார்க்கலாம். மண்ணான மனிதனே அவ்வளவு ஞானமாக காரியங்களைச் செய்யும்போது சர்வ வல்ல தேவன், வானாதி வானங்களும் கொள்ளாத பரிசுத்தர் ஊழி ஊழி காலங்களாக, யுகா யுகமாக, முடிவில்லாத நித்தியமாக தம்மோடு கூட பரலோகில் வாசம்பண்ண தகுதியான தேவ மக்கள் யார், யார் என்பதை அவராகவே முன்கூட்டியே தெரிவு செய்து கொண்டு விடுகின்றார். அவர்களை சிருஷ்டித்த சிருஷ்டி கர்த்தா அவரானபடியால் அவர்களைப் பற்றிய காரியம் எல்லாம் அவருக்கு நன்கு தெரியும் அல்லவா?

"பரலோகத்தை இந்தியர்கள் நிரப்புவார்கள்" என்ற தன்னலம் நிறைந்த பாடல் அடியை நீங்கள் நன்கு கவனித்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன். பரலோகத்தை எந்த நாட்டவரையும் கொண்டு நிரப்பும் பேச்சுக்கே இடமில்லை. அப்படியானால், "தேவன் தமது பரிசுத்த மைந்தன் இயேசு இரட்சகர் சிலுவையில் சிந்தின ஒரே ஒரு துளி இரத்தத்தை மாத்திரம் கொண்டு இந்த உலகத்திலுள்ள கோடா கோடி மக்களைப் போன்று ஒரு பில்லியன் (நூறு கோடி) எண்ணிக்கை அளவுக்கான உலகங்களின் மக்களால் தாம் வாசம் செய்கின்ற மோட்சத்தை இலகுவாக நிரப்பிக் கொள்ள முடியும்" என்று ஒரு மேல் நாட்டு பரிசுத்தவான் எழுதினார். எத்தனை உண்மை என்று பாருங்கள். மக்களால் மோட்சத்தை நிரப்புவது தேவனின் நோக்கமல்ல.

பரிசுத்த வேதாகமத்தில் தேவன் தம்முடைய மோட்சத்தில் தம்முடன் வாழக்கூடிய பரிசுத்த மக்களை முன்கூட்டியே தெரிவுசெய்து கொள்ளும் காரியம் பரவலாக எழுதப்பட்டிருப்பதை நாம் ஆச்சரியத்துடன் காணலாம். அவை ஒவ்வொன்றையும் இங்கு எடுத்து எழுதி விவரிப்பது கூடாத காரியமாகும். உங்களுக்குச் சமயம் கிடைக்கும்போது அந்த வசனங்களை பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஒத்தாசையோடு நீங்களே தேடி வாசித்து தியானியுங்கள். இந்த தலையங்கச் செய்தியின் ஆரம்பத்தில் அப்படிப்பட்ட பரவசமான ஐந்து வேத வசனங்களை நான் குறிப்பிட்டிருப்பதை நீங்கள் கவனிக்கலாம்.

ரோமர் நிருபம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் தேவன் தம்முடையவர்களை முன் கூட்டியே தெரிந்து கொள்ளும் காரியத்தை குறித்து மிகவும் தெளிவாக வர்ணிக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் ஆச்சரியத்துடன் பார்க்கின்றோம். வசனங்களைக் கவனியுங்கள்:- "பிள்ளைகள் இன்னும் பிறவாமலும், நல்வினை தீவினை ஒன்றும் செய்யாமலும் இருக்கையில், தேவனுடைய தெரிந்து கொள்ளுதலின்படியிருக்கிற அவருடைய தீர்மானம் கிரியைகளினாலே நிலைநிற்காமல் அழைக்கிறவராலே நிலைநிற்கும்படிக்கு மூத்தவன் இளையவனுக்கு ஊழியஞ்செய்வான் என்று அவளுடனே சொல்லப்பட்டது. அப்படியே, யாக்கோபைச் சிநேகித்து, ஏசாவை வெறுத்தேன் என்றும் எழுதியிருக்கிறது" (ரோமர் 9 : 11 - 13) "தாம் மகிமைக்காக எத்தனமாக்கின கிருபா பாத்திரங்கள் மேல் தம்முடைய மகிமையின் ஐசுவரியத்தைத் தெரியப்படுத்தவும் சித்தமாய், அழிவுக்கு எத்தனமாக்கப்பட்ட கோபாக்கினைப் பாத்திரங்கள் மேல் மிகவும் நீடிய சாந்தத்தோடே பொறுமையாயிருந்தாரானால் உனக்கென்ன? (ரோமர் 9 : 23)

உலகத்தோற்றத்திற்கு முன்பே தேவன் தமக்கென்று தெரிந்து கொண்டுவிடும் அவருடைய பரிசுத்த மக்களின் சில பரிசுத்த குணநலன்களை நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன்.

 

அவர்கள் மறுபடியும் பிறந்த தேவ மக்களாக இருப்பார்கள்

"ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைக் காணமாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்குச் சொல்லுகிறேன்" (யேவான் 3 : 3) என்று அன்பின் ஆண்டவர் திட்டமும் தெளிவுமாகக் கூறிவிட்டார். "இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புது சிருஷ்டியாயிருக்கிறான், பழையவைகள் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின" (2 கொரி 5 : 17) என்று அப்போஸ்தலன் நிருபத்தில் எழுதுகின்றார்.

இந்த இறுதி நாட்களில் தந்திர சாத்தான் "மறு பிறப்பின்" பிரதான சத்தியத்தை கிறிஸ்தவ மார்க்கத்திலிருந்து துண்டித்துப் போட்டான். "உங்கள் பாவங்களுக்காக தேவ சமூகத்தில் மனங்கசந்து அழுது பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தைப் பெற்றுக் கொண்டீர்களா?" "தேவனுடைய இரட்சிப்பின் சந்தோசத்தைப் பெற்றுக் கொண்டீர்களா?" "கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்கள் இருதயத்தில் வாசம் செய்கின்றாரா?" "உலகம் தரக்கூடாததும், உலகம் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாததுமான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயத்தில் ஆளுகை செய்கின்றதா?" என்று மக்களிடம் கேட்க வேண்டிய தேவ ஊழியர் "அபிஷேகம் பெற்றுக் கொண்டீர்களா?" "அக்கினி பெற்றுக் கொண்டீர்களா?" என்று கேட்கின்றார். கிறிஸ்தவ எழுப்புதல் கூட்டங்கள், கன்வென்ஷன் கூட்டங்களில் தேவ ஊழியர்கள் மக்களை மறு பிறப்பின் மகா மேன்மையான பரிசுத்த அனுபவத்துக்குள்ளும், பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்துக்கும், தேவனை அறிகிற அறிவுக்கும், நித்திய ஜீவனுக்கும் வழிநடத்துவதற்குப் பதிலாக உலக மாயையின் கானல் நீர் ஆசீர்வாதங்களைச் சுதந்தரித்துக் கொள்ளும் வழி வகை குறித்தும், நிலையில்லா சரீர சுகத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளும் இரகசியம் குறித்தும் முக்கியப்படுத்திப் பேசுகின்றனர்.

அதின் காரணமாக அப்பாவி கிறிஸ்தவ மக்களும், புற மதஸ்தரும் எப்படியாகிலும் இந்த உலகம் அளிக்கக் கூடிய வீடு, வாசல், ஆஸ்தி, ஐசுவரியம், உலக மேன்மை, சொகுசு வாழ்க்கை, நோய் நொடியில்லாத 100 ஆண்டு கால சுக வாழ்வை அடைந்து கொள்ளுவதற்காக துடி துடித்து நிற்கின்றனர். அப்படிப் பேசும் ஊழியர்களுடைய செய்திகளைக் கேட்க மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வாகனங்களை வாடகைக்கு அமர்த்தி முண்டியடித்து ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

தேவனும் அவர்களை அந்த மாயையில் ஓடி அழியும்படியாக முழுமையாக ஒப்புவித்து விட்டார். இரட்சிக்கப்படத்தக்கதாய்ச் சத்தியத்தின் மேலுள்ள அன்பை அவர்கள் அங்கிகரியாமற் போனபடியால் அநீதியில் பிரியப்படுகிற அவர்களை ஆக்கினைக்குள்ளாக்கும்படிக்கு பொய்யை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக கொடிய வஞ்சகத்தை தேவன் அவர்களுக்கு அனுப்புவார் (2 தெச 2 : 10 - 12) என்ற பயங்கரமான வார்த்தைகளை நாம் நடுக்கத்துடன் தேவனுடைய புத்தகத்தில் வாசிக்கின்றோம்.

ஒரு கிறிஸ்தவன் தனது விலை மதிப்பிட முடியாத நேரத்தையும், தேவன் தந்த கிருபையின் காலத்தையும் தொலைக்காட்சியை பார்ப்பதில் (கிறிஸ்தவ நிகழ்ச்சிகளையும் சேர்த்துத்தான் நான் இங்கு எழுதுகின்றேன்) செலவிடுகின்றான் என்றால் அவன் மறுபடியும் பிறக்கவில்லை என்பதை நாம் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி கண்டு கொள்ளலாம். எந்த ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு ஆண்டவருடைய பரிசுத்த பாதங்களில் அமர்ந்து அவருடைய குரல் கேட்க மனமில்லையோ, எந்த ஒரு கிறிஸ்தவனால் தன் அன்பின் ஆண்டவர் சமூகத்தை வாஞ்சித்துக் கதற முடியவில்லையோ அவன் மறுபடியும் பிறந்த ஒரு கிறிஸ்தவன் அல்லன். தங்களை ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் அநேகக் கிறிஸ்தவ மக்களுக்குக் கர்த்தருடைய பாதங்களில் சில நிமிடங்கள் கூட ஜெபத்தில் செலவிட முடிவதில்லை. சில மணி நேரங்களை தனி ஜெபத்தில் செலவிடுவது என்பது அவர்களால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாத காரியமாகும். அதின் திட்டமான ஒரே காரணம் அந்த மக்களின் மறுபிறப்பு உண்மையானதல்ல, அவர்கள் தங்கள் பாவங்களுக்காக மனங்கசந்து அழுது பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தையும், உலகம் தரக்கூடாத தேவ சமாதானத்தையும் தங்கள் இருதயத்தில் இன்னும் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை. நிச்சயமாக கர்த்தர் அவர்கள் இருதயத்தில் பிரவேசித்து தமது ஆளுகையை இன்னும் அவர்கள் உள்ளத்தில் ஸ்தாபிக்கவில்லை என்பதை எந்த ஒரு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நாம் கண்டு கொள்ள முடியும்.

ஒரு கிறிஸ்தவ சகோதரி பல்லாண்டு காலம் ஆசிரியை பணி செய்து ஓய்வுபெற்ற தனது பழைய பள்ளிக்குத் திரும்பவும் வேலை செய்யச் செல்லுவதை நான் கவனித்தேன். மாதம் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 20000 சம்பளம் பெற்று வந்த அவர்கள் மாதம் வெறும் ரூபாய் 200 க்கு இப்பொழுது வேலை செய்யச் செல்லுவதாகச் சொன்னார்கள். அதின் காரணத்தை நான் அவர்களிடம் கேட்ட போது வீட்டிலே சும்மா இருந்து நேரம் களிக்க தன்னால் முடியவில்லை என்றும், எப்படியாவது தனது நேரத்தை செலவிட்டு நாளை முடிப்பதற்காகச் செல்லுவதாகவும் சொன்னார்கள். எத்தனை பயங்கரம் பாருங்கள்! முடிவில்லாத நித்தியத்தை மோட்சத்தில் ஆண்டவருடன் செலவிடுவதற்கு தனது கடந்த கால பாவத் தவறுகளுக்காக மார்பில் அடித்துப் புலம்பி கண்ணீருடன் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருடைய பாதங்களில் விழுந்து கிடக்க வேண்டிய ஆத்துமாவை தந்திர சாத்தான் எங்கே இழுத்துக் கொண்டு செல்லுகின்றான் பாருங்கள். காரணம், அவர்கள் இன்னும் மறுபடியும் பிறக்கவில்லை. ஆண்டவருடைய இரட்சிப்பின் சந்தோசத்தை அவர்கள் இன்னும் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்பதுதான்.

ஒரு அருமையான கிறிஸ்தவ தாயார் தனது விருத்தாப்பிய நாட்களில் நேரம் போகாமல் தனது வீட்டில் தான் துவைத்து சுத்தம் செய்து போட்ட துணிகளை திரும்பவும் துவைத்து சுத்தம் செய்வதை தான் பார்த்தாக ஒரு சகோதரன் ஒரு சமயம் என்னிடம் சொன்னார்கள்.

மனைவியை இழந்த ஓய்வுபெற்ற கிறிஸ்தவ ஆசிரியர் ஒருவர் தனது ஒவ்வொரு முழு நாளையும் தொலைக்காட்சியில், உலகச் செய்திகள் கிறிஸ்தவ நிகழ்ச்சிகள், உலகச் செய்திகள் கிறிஸ்தவ நிகழ்ச்சிகள் என்று மாற்றி மாற்றி போட்டுப் பார்த்து பார்த்து தனது வாழ்நாளை தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு முன்பாகத் துயரத்துடன் கடத்துவதை அவர்கள் வீட்டில் வேலை செய்யும் வேலைக்காரப் பெண் பார்த்து வந்து மற்றவர்களிடம் சொன்னார்களாம்.

விருத்தாப்பிய கிறிஸ்தவ மக்கள் தங்கள் வாழ்வின் அஸ்தமன நாட்களை பேருந்து நிலையங்கள், இரயில்வே ஸ்டேஷன்கள், பொழுது போக்கு பூங்காக்கள், பொது வாசக சாலைகள் போன்ற இடங்களில் நாள் முழுவதும் அமர்ந்து வீண் பேச்சுகள் பேசி, தங்களுக்கு முன் நடக்கும் உலக நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து பார்த்து பாழாக்குவது மிகவும் சர்வ சாதாரண நிகழ்ச்சிகளாகிப் போய்விட்டது.

"உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும், உம்முடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு" (சங் 16 : 11) என்று சங்கீதக்காரர் சொல்லுகின்றார். தேவ சமூகத்தில் உள்ள பரிபூரண ஆனந்தத்தையும், நித்திய பேரின்பத்தையும் விட்டுவிட்டு கிறிஸ்தவன் உலக மாயையில் தனது விலையேறப்பெற்ற நேரத்தையும், காலத்தையும் நாசப்படுத்துவதன் ஒரே காரணம் அந்த கிறிஸ்தவன் இன்னும் மறுபிறப்பின் பரலோக அனுபவத்தை தனது வாழ்வில் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்பதுதான்.

"இதோ, தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே" (லூக்கா 17 : 21) என்று அன்பின் இரட்சகர் கூறினார். மறுபடியும் பிறந்த ஒரு தேவ பிள்ளையின் இருதயத்தில் மோட்சம் உள்ளது. காரணம், அந்த இருதயத்தில் கர்த்தர் வாசம் செய்கின்றார். "அவர் உங்களுடனே வாசம்பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால் நீங்கள் அவரை அறிவீர்கள்" (யோவான் 14 : 17) என்று கர்த்தருடைய வார்த்தையில் நாம் காண்கின்றோம். "கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த இரகசியம்" (கொலோ 1 : 27) என்று அப்போஸ்தலன் தமது நிருபத்தில் எழுதுவதை நாம் பரவசத்துடன் வாசிக்கின்றோம். "நீ மோட்சத்தில் இருப்பதற்கு முன்னால் மோட்சம் நிச்சயமாக உன்னில் இருக்க வேண்டும்" (Heaven must be in thee before thou canst be in Heaven) என்று ஒரு பரிசுத்தவான் கூறினார். "உனக்கு இரண்டு மோட்சங்கள் இல்லையேல் ஒரு மோட்சமும் இல்லை. இந்த உலகத்தில் உனக்கு மோட்சம் இல்லாத பட்சத்தில் அப்பாலுள்ள பரலோகிலும் மெய்யாகவே உனக்கு மோட்சம் கிடையாது" ("If you have not two heavens, you will never have one, if you have not heaven here, you will never have one yonder") என்று ஆண்ட்ரூ போனர் என்ற பரிசுத்த பக்தன் எழுதியிருக்கின்றார்.

உங்கள் சகோதரனாகிய நான் எனது 18 ஆம் வயதில் மறுபடியும் பிறந்த பாக்கிய அனுபவத்தை தேவ கிருபையால் பெற்றுக் கொண்டேன். எனது கடந்த கால பாவங்கள் எழுதப்பட்ட பாவங்களின் பட்டியலாகிய தாட்களையும், பரிசுத்த வேதாகமத்தையும் எனது கரங்களில் ஏந்தியவனாக அந்த நாட்களில் எங்கள் ஊர் வயல் வெளிகளில் எனது பாவங்களுக்காக மனங்கசந்து அழுது பிரலாபித்து, 51 ஆம் சங்கீதத்தையும் வாசித்து, வாசித்து கர்த்தர் என்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து தமது இரட்சிப்பின் சந்தோசத்தை எனக்குத் தரும்படியாக அழுது கெஞ்சிக் கொண்டிருந்த நாட்கள் அவை.

எனது பாவங்களின் பட்டியல் முழுவதையும் நான் தேவனுக்கு அறிக்கையிட்டு அவருடைய மன்னிப்புக்காகக் கெஞ்சும் முன்னர் தானே ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாளில் "யாக்கோபே, இஸ்ரவேலே, இவைகளை நினை, நீ என் தாசன், நான் உன்னை உருவாக்கினேன், நீ என் தாசன், இஸ்ரவேலே, நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை. உன் மீறுதல்களை மேகத்தைப் போலவும், உன் பாவங்களைக் கார்மேகத்தைப் போலவும் அகற்றிவிட்டேன், என்னிடத்தில் திரும்பு, உன்னை நான் மீட்டுக் கொண்டேன்" (ஏசாயா 44 : 21, 22) என்ற வார்த்தைகளை என் உள்ளத்தில் பேசி உலகம் தரக்கூடாததும், உலகம் என்னிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாததுமான சொல்லி முடியாததும், மகிமையால் நிறைந்ததுமான தேவ சமாதானத்தை அன்பின் இரட்சகர் என் உள்ளத்தில் பொழிந்தருளி என்னைத் தம்முடைய இரட்சிப்பின் பாத்திரமாக்கினார். அந்த பாக்கிய நாளை நான் என் வாழ் நாளில் என்றும் மறக்கவே மாட்டேன். அன்றைய தினம் என் உள்ளத்தில் வாசம்பண்ண வந்த பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன் இன்றும் என்னோடு கூட இருந்து, நிமிஷந்தோறும் என்னுடன் பேசி உறவாடி தமது நித்திய ஜீவ பாதையில் பாதுகாப்பாக வழிநடத்திக் கொண்டுச் செல்லுவதை நான் பிரத்தியட்சமாகக் காண முடிகின்றது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்.

எனது வாழ்வில் தொலைக்காட்சி பார்த்தல் என்ற வார்த்தைக்கே இடமில்லாமல் போயிற்று. இதுவரைக்குமான எனது வாழ்நாட்காலத்தில் நான் டி.வி. வாங்கி வைத்துப் பார்த்ததே இல்லை. என்னை தமக்கென ஆட்கொண்ட கர்த்தர் அதை வாங்க என்னை அனுமதிக்கவே இல்லை. அதைப் பார்க்க வேண்டுமென்ற ஆசை எனக்கு என்றுமே உண்டாகவே இல்லை. கர்த்தருக்கே துதி உண்டாவதாக. மறுபடியும் பிறந்த எந்த ஒரு தேவ பிள்ளையும் தனக்கென்று தொலைக்காட்சி பெட்டி வாங்கி வைத்து அதைப் பார்க்கும்படியாகக் கர்த்தர் அவர்களை அனுதிக்கவேமாட்டார். ஒரு தேவ பிள்ளை தனது வீட்டில் தொலைக்காட்சி பெட்டி வாங்கி வைத்துப் பார்த்து தனது விலையேறப்பெற்ற நேரத்தை அந்தப் பெட்டியில் செலவிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது என்றால் அந்த தேவ பிள்ளையின் மறுபிறப்பின் காரியத்தில் நிச்சயமாக தவறு உள்ளது. அது மறுபடியும் பிறக்கவில்லை என்று நாம் அடித்துச் சொல்லலாம்.

F.B.Meyer (எஃப்.பி.மையர்) என்றதோர் பெரிய பரிசுத்தவான் "பரலோக இராஜாவுடைய பரிசுத்த அரண்மனையின் பிராதான மாடம் (First chamber) மறுபிறப்பு" என்று தமது செய்தி ஒன்றில் எழுதினார். எத்தனை உண்மையான வார்த்தை அது. மறுபடியும் பிறவாத எந்த ஒரு மனிதனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காணவும் அதினுள் பிரவேசிக்கவும் கூடாது.

தேவன் உங்களை உலகத் தோற்றத்திற்கு முன்னர் தெரிந்து கொண்டது மெய்யானால் நீங்கள் கட்டாயம் மறுபிறப்பின் நிச்சயத்தை உடையவர்களாகவும், மெய்யான நீதியிலும், பரிசுத்தத்திலும், தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனைத் தரித்துக் கொண்டவர்களாகவும் இருப்பீர்கள்.

 

அவர்கள் மனத்தாழ்மையுள்ள தேவ மக்களாக இருப்பார்கள்.

"நான் சாந்தமும், மனத்தாழ்மையுமாயிருக்கிறேன், என் நுகத்தை உங்கள்மேல் ஏற்றுக் கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்" (மத் 11 : 29)

"அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும், தேவனுக்குச் சமமாயிருப்பதைக் கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல், தம்மைத்தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபமெடுத்து மனுஷ சாயலானார். அவர் மனுஷ ரூபமாய்க் காணப்பட்டு மரணபரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரணபரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி, தம்மைத் தாமே தாழ்த்தினார்" (பிலி 2 : 6 - 8)

The surest mark of true conversion is HUMILITY "மனந்திரும்புதலின் அல்லது மறுபடியும் பிறத்தலின் நிச்சயமான அடையாளம் மனத்தாழ்மையாகும்" என்று ஒரு பரிசுத்தவான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். 1615 - 1691 காலத்தில் வாழ்ந்த ரிச்சர்ட் பாக்ஸ்டர் என்ற மாபெரும் பரிசுத்தவான் தனது "சுத்தாங்கம் செய்யப்பட்ட குருவானவர்" என்ற தமது அருமையான புத்தகத்தில் "பெருமை பரலோகத்தில் பிறந்தது. அது பிறந்த இடத்தை தேவன் உடனே அடைத்துப்போட்டபடியால் இனி அது திரும்பவும் அங்கு பிரவேசிக்கக் கூடாது போயிற்று. பெருமைக்கார ஒரு தேவ தூதனை பரலோகத்திலிருந்து தலை கீழாகத் தள்ளிப் போட்ட தேவன் பெருமைக்காரனான ஒரு தேவ ஊழியனை பூமியிலிருந்து மேலே அழைத்துக் கொண்டு வந்து பரலோகத்தில் தம்மண்டை வைத்து அவனுடன் கொஞ்சிக் குலாவிப் பேசிக்கொண்டிருக்கமாட்டார்" என்று எழுதினார். நமது சரீரத்தைப் புல்லரிக்கப்பண்ணும் எத்தனை சத்தியமான வார்த்தை பாருங்கள்!

"தன்னை முற்றுமாக வெறுமையாக்கி ஒன்றுமில்லாமல் செய்து கொண்ட கிறிஸ்து பெருமானை, நான் என்ற ஆணவம், தற் பெருமையால் நிரம்பி வழியும் ஒரு தேவ ஊழியன் ஒருக்காலும் பிரகடனப்படுத்த முடியாது" (The man full of himself can never proclaim the Christ who emptied himself) என்று ஒரு பரிசுத்தவான் கூறினார்.

மெய்யான தேவ மக்கள் யாவரும் தங்கள் ஆண்டவரைப் போல மிகுந்த மனத்தாழ்மையுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். பெருமையை எந்த ஒரு நிலையிலும் நீங்கள் அவர்களிடத்தில் காண முடியாது. கிறிஸ்தவ வீட்டுச் சுவர்களில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பரிசுத்த மகாத்துமா சாது சுந்தர்சிங் அவர்களின் படங்களை நீங்கள் கூர்ந்து பாருங்கள். ஆ, எத்தனை மனத்தாழ்மை அவருடைய முகச்சாயலில் தவழுகின்றது!

அந்த பரிசுத்த மகாத்துமா முதன் முறையாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலுள்ள மெய்ஞ்ஞானபுரம் என்ற கிறிஸ்தவ கிராமத்திற்கு வந்தபோது அவரது வரவை ஆவலோடு எதிர்நோக்கி கிராம மக்களும், அங்குள்ள உயர்நிலை பள்ளிகளின் மாணவ மாணவியர்கள் எல்லாரும் ஆசை ஆவலோடு காத்திருந்தார்கள். ஒரு நாள் மாலை நேரம் 2 வில் வண்டிகள் வடக்கே செம்மண் தேரிக்காட்டு வழியாக மாடுகளின் மணி ஓசையுடன் மெதுவாக ஊருக்குள் நுழைந்து வந்து கொண்டிருந்தன. முதலாவது வந்த வில் வண்டி அழகானதாக இருந்தமையால் நிச்சயமாக அதில்தான் பக்த சிரோன்மணி சாது சுந்தர்சிங் அவர்கள் கட்டாயம் இருப்பார்கள் என்று அனைவரும் நிச்சயமாக நம்பி விரைந்து வந்து வண்டியை சூழத் தொடங்கினார்கள். ஆனால் அதில் அவர் இருக்கவில்லை. அதிலே, அவருடைய பிரசங்கங்களையும், பேச்சுக்களையும் உருது மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கும் மொழிபெயர்ப்பாளன்தான் வந்து இறங்கினார். அடுத்து வந்த அழகற்ற எளிமையான வில் வண்டியிலிருந்து கர்த்தருடைய மகிமையின் காரணமாக முகம் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்த பரிசுத்த மகாத்துமா சாது சுந்தர்சிங் இறங்கி வந்தார். அந்த பரிசுத்தக் காட்சியை நேரில் கண்டது இதை உங்களுக்கு எழுதும் உங்கள் சகோதரனாகிய என்னுடைய பரிசுத்த தகப்பனார் ஆவார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் அங்குள்ள சி.எம்.எஸ். ஆண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளியில் (தற்பொழுது அந்தப் பள்ளி அம்புரோஸ் மேல் நிலைப் பள்ளியாக விளங்குகின்றது) சின்ன மாணவனாகப் படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ராஜாக்களும், ராணிகளும் தங்கள் அரண்மனைக்கு அழைத்து அவரைத் தங்கள் அருகில் அமரச் செய்து அவரது தேவச் செய்தியைக் கேட்க ஆவலாகக் காத்திருந்தார்கள். அப்படிப்பட்ட தேவ பக்தன் எத்தனை எளிமையானவராக மிகவும் மனத்தாழ்மையுடன் மாட்டு வண்டியில் வந்து இறங்கினார் பாருங்கள்.

வானத்தையும், பூமியையும், சமுத்திரங்களையும், சூரியனையும், சந்திரனையும், கடற்கரை மணலத்தனையான எண்ணிக்கைக்கடங்கா நட்சத்திரங்களையும், கோளங்களையும் கணக்கிலடங்கா சிறிதும் பெரிதுமான ஜீவராசிகளையும் சிருஷ்டித்துப் படைத்த சர்வ வல்ல தேவன் தமது வஸ்திரங்களைக் கழற்றி வைத்து தம்முடைய சீடர்களின் கால்களைக் கழுவி தாம் கட்டிக் கொண்டிருந்த சீலையினால் துடைத்துத் தமது எல்லையற்ற மனத்தாழ்மையை நமக்கு முன் வைத்துள்ளாரே! (யோவான் 13 : 4 - 5) அவரை நமது ஆண்டவரும், இரட்சகருமாகக் கொண்டிருக்கும் நாம் அவரைப் போல எத்தனை மனத்தாழ்மை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும்?

ஒரு பெரிய கிறிஸ்தவ கூட்டத்தில் பேசும்படியாக அழைக்கப்பட்ட ஒரு பிரபலமான தேவ ஊழியர் கூடி வந்திருந்த கிறிஸ்தவ மக்கள் மத்தியில் அமர்ந்து கொண்டிருந்து தன்னைப் பேசும்படியாக அழைத்தபோது கூட்டத்திலிருந்து எழுந்து மேடைக்குச் சென்று தேவனுடைய செய்தியை மக்களுக்குக் கொடுத்து முடித்து மேடையிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்து திரும்பவும் மக்களோடு வந்து அமர்ந்து கொண்ட ஒரு ஆச்சரிய செய்தியை நான் ஒரு சமயம் கேள்விப்பட்டேன். அதுதான் தேவன் விரும்பும் மெய்யான மனத்தாழ்மை.

பாவியாகிய நான் சிறுவனாக எங்கள் ஊர் கிராமப் பள்ளியில் படிக்கும்போது மாணவ மாணவிகளாகிய நாங்கள் எல்லாரும் ஆசிரியர் அல்லது ஆசிரியையைச் சுற்றி அமர்ந்து கல்வி கற்போம். எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு சிலேட்டுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதிலே நாங்கள் பாடங்களை எழுதி ஆசிரியரிடம் காண்பிக்க வேண்டும். தவறாக எழுதியிருப்பவர்கள் சிலேட்டை ஆசிரியர் வாங்கி முட்டை (பூஜ்யம்) போட்டுத் தருவார்கள். மிகவும் மோசமாக எழுதியிருக்கும் ஒரு சிலருடைய சிலேட்டில் ஆசிரியர் கோபத்துடன் இரண்டு முட்டைகள் (2 பூஜ்யங்கள்) போட்டுக் கொடுப்பதை நான் கவனித்திருக்கின்றேன்.

மனத்தாழ்மையை விரும்பும் தேவனுக்கு முன்பாக தங்கள் பெருமையை காண்பித்து தேவ ஊழியம் செய்யும் தேவ ஊழியர்களுடைய சிலேட்டை தேவன் ஒரு நாள் வாங்கி 2 பூஜ்யங்கள் போட்டு அவர்களுடைய கரங்களில் கொடுப்பார் என்பதை நாம் முழு நிச்சயமாக நம்பலாம். "பெருமைக்காரருக்குத் தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார்" (யாக்கோபு 4 : 6) "மேட்டிமையான புயம் முறிக்கப்படும்" (யோபு 38 : 15)

தேவப்பிள்ளையே, தேவன் உங்களை உலகத்தோற்றத்திற்கு முன்பாக தம்முடைய சொந்த பிள்ளையாகத் தெரிந்து கொண்டது மெய்யானால் நீங்கள் மிகுந்த மனத்தாழ்மையுள்ள தேவ மக்களாக இந்த உலகத்தில் நடந்து கொள்ளுவீர்கள். எதைக் குறித்தும் நீங்கள் பெருமை பாராட்ட மாட்டீர்கள். உங்கள் நடை, உடை, வாழ்க்கை, பேச்சு, சிந்தனை யாவும் மனத்தாழ்மையால் நிறைந்திருக்கும். "நானோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையைக் குறித்தேயல்லாமல் வேறொன்றையும் குறித்து மேன்மை பாராட்டாதிருப்பேனாக" (கலா 6 : 14) என்ற பவுல் அடியாரைப்போன்று சிலுவையில் உயர்த்தப்பட்ட நம்முடைய அன்பின் நேசரையல்லாமல் வேறெதுவைக்குறித்தும் நீங்கள் மேன்மை பாராட்டி பெருமை கொள்ள மாட்டீர்கள். "தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பதை அல்லாமல் வேறே என்னத்தைக் கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார்" (மீகா 6 : 8)

 

அவர்கள் கர்த்தருக்காகப் பரிசுத்த
வைராக்கியமுடையவர்களாக இருப்பார்கள்

இரத்த சாட்சிகளாக மரித்த தேவ மக்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளை நீங்கள் எடுத்து வாசித்துப் பாருங்கள். எரிந்து கொண்டிருக்கும் அக்கினியோ, தார் நிரப்பப்பட்ட பீப்பாய்களோ, கழுத்துக்கு மேலாகத் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் மிகவும் கனமான கூரான வெட்டுக் கத்தியோ தங்கள் இரட்சாபெருமான் மேலுள்ள அந்த தேவ மக்களின் விசுவாசத்தையும், அன்பையும் பிரிக்க முடியாமற் போய்விட்டது.

மெய் சுவிசேஷ சத்தியத்தை மக்களுக்கு பிரசங்கித்த ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக இங்கிலாந்து தேசத்திலுள்ள பெட்ஃபோர்ட் என்ற இடத்திலுள்ள இருளான, குளிர்ச்சியான சிறைக்கூடத்தில் "மோட்ச பிரயாணம்" என்ற மாட்சியான பிரபந்தத்தை எழுதிய ஜாண் பன்னியன் என்ற பரிசுத்த பக்தன் தனது வாழ்நாட்காலத்தின் பெரும் பகுதியான 12 ஆண்டு காலங்களை செலவிட வேண்டியதானது. அந்த பரிசுத்த பக்தனுக்கு மேரி என்ற கண் பார்வை இழந்த குருடான மகள் ஒன்று உண்டு. ஒரு நாள் அந்த அன்பு மகள் தனது தகப்பனாரைக் கட்டிப் பிடித்து "அப்பா, நீங்கள் இனிமேல் தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை மக்களுக்கு பிரசங்கிப்பதில்லை என்று அரசாங்கத்துக்கு சொல்லிவிட்டு எங்களோடு கூட வீட்டில் வந்து சந்தோசமாக வாழுங்கள்" என்று அழுது கொண்டே கூறினாள். மகளுடைய கண்களிலிருந்து வடிந்த கண்ணீரை அந்த உள்ளம் உடைந்த தந்தை துடைத்தவராக "இல்லை மகளே, நம் அருமை இரட்சகரின் சிலுவை அன்பின் இரட்சிப்பின் நற்செய்தியை மக்களுக்குச் சொல்லாமல் என்னால் சும்மா இருக்கவே முடியாது" என்று கூறிவிட்டார். ஆம், தங்கள் ஆண்டவருக்காக வைராக்கியம் கொண்ட மக்கள் அவர்கள்.

கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கித்த ஒரே காரணத்திற்காக சீன நாட்டின் கம்மியூனிஸ்ட்டுகள் "வாச்மேன் நீ" என்ற சீன தேச கிறிஸ்தவ பரிசுத்த பக்தனை 20 ஆண்டு காலம், சித்திர வதை செய்து இருளான சிறைக்கூட அறையில் வைத்து வாட்டி வதைத்தார்கள். இறுதியில் அந்த பரிசுத்த மகாத்துமா தனது மரண நேரத்தில் கூட எவரும் அருகில் இல்லாத நிலையில் சிறைக்கூடத்திலேயே துன்ப துயரங்களோடு மரித்தார். கிறிஸ்து பெருமான் மேலுள்ள தனது விசுவாசத்தை கைவிடுவதாக தனது எதிரிகளிடம் ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொன்னால் போதும் சுதந்திரப் பறவையாக உலகத்தின் அனைத்து இன்பங்களையும் அனுபவித்து 20 ஆண்டு காலம் ஆனந்தமாக வாழ்ந்திருக்க அவருக்கு பொன்னான வாய்ப்பு காத்திருந்தது. ஆனால், உலகத்தோற்றத்திற்கு முன்பு தனது சொந்த பிள்ளையாகத் தன்னைத் தெரிந்து கொண்ட தனது அன்பின் கர்த்தருக்கு கடைசி வரை துரோகம் செய்யாமல் தன்னைப் பாதுகாத்து மிகுந்த வைராக்கியத்துடன் சீன தேச சிறைக்கூடம் ஒன்றில் யாரும் விரும்பாத ஒரு அநாதையைப் போல தனது வாழ்க்கை ஓட்டத்தை முடித்தார்.

இஸ்ரவேலின் சேனைகளுக்கு முன்பாக ஒவ்வொரு நாளும் பெலிஸ்தரின் வீரன் கோலியாத் வந்து நின்று ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்தித்து தூஷித்துவிட்டுச் செல்லுகின்றான். அவனுடைய கடூரமான வார்த்தைகளைக் கேட்டு தேவன் தமது ஜனத்தை ஆளும் அதிபதியாக தெரிந்து கொண்ட முதல் அரசனான சவுல் எந்த ஒரு உணர்வும், கவலையும், மன வேதனையுமின்றிச் செல்லுகின்றான். அவனுடைய படையிலுள்ள அத்தனை படை வீரர்களும் கூட அப்படியேதான் சென்று கொண்டிருக்கின்றனர்.

ஆனால், தாவீதால் கோலியாத்தின் கொடூர வார்த்தைகளைக் கொஞ்சமும் பொறுத்துக் கொள்ளவே முடியவில்லை. கோலியாத்தைக் கொன்று அவனுடைய தலையை அவனைவிட்டு வாங்கிப்போடும் வரை அவர் அனலிட்ட புழுவாகத் துடிப்பதை நம்மால் நன்கு காண முடிகின்றது. ஆம், தங்கள் ஆண்டவரைக் குறித்த பக்தி வைராக்கியம் அது.

காலம் சென்ற எனது பரிசுத்த தகப்பனார் அன்பின் ஆண்டவரை தங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்று மறுபடியும் பிறந்த அனுபவத்தைப் பெற்றுக் கொண்டதன் பின்னர் மருந்து சாப்பிடுவதை முற்றுமாக நிறுத்திவிட்டார்கள். மரண பயம் என்பது அவர்களை விட்டு பறந்தோடிப் போயிற்று. அதின் பின்னர் தனக்கு வந்த எந்த ஒரு நோய் பிணிக்கும் மருத்துவரை பார்த்ததே கிடையாது. தனது மரணபரியந்தம் தனது விசுவாசத்தைக் காத்துக் கொண்டார்கள்.

ஒரு தடவை அடுப்பு எரிக்க காய்ந்த மரத்தை கோடரியால் வெட்டும்போது கோடரியானது அவர்கள் காலில் பட்டு காலில் பெரியதொரு காயத்தை ஏற்படுத்திற்று. அதிக அளவாக இரத்தமும் சிந்தினது. அந்த சூழ்நிலையிலும் மருத்துவமனை செல்லாமல், கை நிறைய தேங்காய் எண்ணெயை எடுத்து ஜெபித்து காயப்பட்ட காலில் பூசிக் கொண்டு சில நாட்கள் கட்டிலில் அப்படியே படுத்துக் கொண்டார்கள். அந்தக் காயம் பூரண குணமாகும் வரை தேங்காய் எண்ணெயை எடுத்து, ஜெபித்து ஜெபித்து பூசி தேவனிடமிருந்து அற்புதமான சுகத்தைப் பெற்றுக் கொண்டார்கள். தன்னை பாவ அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்டு இரட்சித்தவர் தனது கொடிய காயத்தையும் குணப்படுத்த வல்லவர் என்பதை முழுமையாக விசுவாசித்து அவரில் வைராக்கியமாக இருந்தார்கள். அன்பின் கர்த்தரும் அவர்களின் பக்தி வைராக்கியத்தைக் கனப்படுத்தினார்.

பல்லாண்டு காலங்களுக்கு முன்னர் தேவனுடைய சுவிசேஷத்தின் பாதையில் பூட்டான் தேசத்துக்கு நான் சென்றிருந்தேன். மிகவும் குளிரான ஒரு நாள் மாலை நேரம் அந்த நாட்டிலுள்ள ஒரு சிறிய கிராமத்திற்கு நான் என் மூட்டை முடிச்சுகளோடு வந்து சேர்ந்திருந்தேன். அந்த கிராமத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டில் நான் இராத்தங்க இடம் கேட்டேன். முதலாவது எனக்கு இடம் தர சம்மதித்த அவர்கள் பின்னர் மறுத்துவிட்டனர். தங்கள் வீட்டுக்குப் பக்கத்திலுள்ள ஒரு புத்த மடாலயத்தில் நான் தங்க இடம் வாங்கித் தருவதாகச் சென்ற வீட்டுக்காரர் அந்த புத்த மடாலயத்தை கவனிக்கும் விருத்தாப்பிய மூதாட்டி நான் அங்கு சென்று தங்குவதை விரும்பவில்லை என்று கூறவே நான் அந்த மாலை நேரம் வீதியிலுள்ள நாற்புறமும் திறந்திருந்த ஒரு தகரக் கொட்டகையில் சென்று தங்கத் தீர்மானித்து எனது பொருட்களை எடுத்துக் கொண்டு அங்கு சென்றேன். நான் அங்கு செல்லவும் அந்த இடத்தில் அப்பொழுது இருந்த கடுங் குளிருக்குப் பயந்து படுத்திருந்த சில நாய்கள் எனது வரவைக் கண்டு அங்கிருந்து எழுந்து சென்று ஒவ்வொன்றும் துயரமாக ஊளையிடத் தொடங்கியது. அந்தக் காட்சியைக் கண்ட நானும் உள்ளம் உருகினேன். நான் எனது கடைசி பொருளை எடுத்து வரும்படியாக அந்த பூட்டானிய மனிதரின் வீட்டிற்குச் சென்றபோது இடம் தர மறுத்த மனிதர் என்மேல் பட்சாதாபம் கொண்டு தனது வீட்டின் உட்புறத்தின் நடை கூடத்தில் படுத்துக் கொள்ளும்படியாக எனக்கு இடம் கொடுத்தார்.

நான் அந்த வீட்டினுள் படுத்திருந்தபோதினும் இரா முழுவதும் ஒரு கண்ணுக்கும் தூக்கமில்லாமல் குளிரில் நடுநடுங்கிக் கொண்டிருந்தேன். குளிரின் கொடுமை ஒரு புறமும், அந்த வீட்டின் உட்கூரையில் உலரும்படியாக மேலே தொங்க வைத்திருந்த யாக் எருமையின் நாற்ற இரைச்சியின் துர்க்கந்தம் மறுபுறமும் என்னை வாட்டி வதைத்தது. எப்படியோ இரவைக்களித்து அடுத்த நாள் காலை வீட்டின் கதவைத்திறந்து வெளியே தெருவைப் பார்த்தபோது எங்கும் உறைபனி பெய்து வெண்மையாகக் காட்சி அளிப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தேன். வீட்டுக்கார மனிதர் ஒருக்கால் எனக்கு இடம் தந்திராத பட்சத்தில் நிச்சயமாக நான் குளிரில் விரைத்து மடிந்து போயிருப்பேன் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமுமே கிடையாது. ஆனால், அன்பின் ஆண்டவருடைய பார்வையில் எனது ஜீவன் அருமையாக இருந்தபடியால் அந்த பூட்டானிய மனிதருடைய கண்களில் கடைசி நிமிடம் எனக்கு தயை கிடைக்கப் பண்ணினார். எனது வாலிபத்தில் என்னை தமக்கெனத் தெரிந்து கொண்ட அன்பின் ஆண்டவர் மேலுள்ள எனது பலத்த வைராக்கியமானது அந்த இடத்தின் குளிரால் விரைத்து மடிவதையும் கூட நான் பொருட்படுத்தவில்லை. எப்படியாவது தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அதை அறியாத மக்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டுமென்பதே எனது ஒரே வாஞ்சையாக இருந்தது. மறு நாள் அங்குள்ள இளம் புத்த லாமாக்கள் புத்த பிச்சுகளாக ஆவதற்கு கல்வி கற்கும் புத்த மடாலயத்துக்கு நான் சென்று என் வசம் கொண்டு சென்றிருந்த தீபெத் மொழி கிறிஸ்தவ பிரசுரங்களை அவர்களுக்குத் தைரியமாக விநியோகம் செய்தேன். உண்மைதான், உலகத்தோற்றத்திற்கு முன்பாக தேவனால் முன் குறிக்கப்பட்ட மக்கள் தங்கள் ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமுடையவர்களாக இருப்பார்கள். கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாவதாக.

தேவனுடைய சுவிசேஷத்திற்கு தனது கதவுகளை அடைத்துக் கிடந்த ஈவு, இரக்கம், கருணை என்பதை சற்றும் அறியாத அநாகரீகமான, அசுத்த புத்தமார்க்கத்தினரும், புத்த லாமாக்களும் வாழ்கின்ற தீபெத் நாட்டிற்குள் தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை எடுத்துச் சென்று எத்தனையோ பாடுகளை அனுபவித்தபோதினும் திரும்பத் திரும்ப அந்த இருளின் தேசத்திற்குச் சென்று தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவித்த காரணத்திற்காக அங்கேயே கடைசியில் தன் ஆண்டவருக்காக தன் ஜீவனை அர்ப்பணம் செய்த மகாத்துமா சாது சுந்தர்சிங்கின் பலத்த வைராக்கியத்தை நாம் ஆச்சரியத்துடன் காண்கின்றோம்.

தன் தேவனை நோக்கி ஜெபம்பண்ணினால் பட்சிக்கின்ற சிங்கங்களின் வாய்களுக்கு இரையாவதை நன்கு அறிந்திருந்தும் தானியேல் தீர்க்கன் வழக்கம்போல எருசலேமுக்கு நேராக பலகணிகள் திறந்திருக்க ஜெபித்து அதின் காரணமாக சிங்கங்களின் கெபியிலே வீசப்பட்டபோதினும் வைராக்கியமாக மரணத்தை சந்திக்க ஆயத்தமாவதை நாம் ஆச்சரியத்துடன் கவனிக்கின்றோம். ஆம், தன் ஜீவனுள்ள கர்த்தருக்காக அவர் காண்பித்த வைராக்கியம் அது.

கர்மேல் பர்வதத்தில் வானத்திலிருந்து அக்கினியை இறக்கி தன் கர்த்தரை ஜீவனுள்ள தேவனாக இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு நிரூபித்து காண்பித்த பின்னர் நாட்டை அரசாண்ட ராணி யேசபேலின் பந்தியிலே சாப்பிடுகிற தோப்பு விக்கிரகத்தின் தீர்க்கத்தரிசிகள் 400 பேர் உட்பட பாகால் தீர்க்கத்தரிசிகள் 450 பேரையும் ஒட்டு மொத்தமாக கீசோன் ஆற்றங்கரைக்குக் கொண்டு சென்று அங்கு வெட்டிப்போட்ட எலியா தீர்க்கனின் பட்சிக்கின்ற வைராக்கியத்தை நாம் மிகுந்த ஆச்சரியத்துடன் காண்கின்றோம்.

அந்த தேவ மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை தங்கள் ஆண்டவருக்காகப் பரிசுத்தமாகக் காத்துக் கொள்ளுவார்கள்.

தந்திர சாத்தான் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை குறிப்பாக அவருக்கு ஊழியம் செய்யும் தேவ ஊழியர்களை தாக்கி வீழ்த்தி அழிக்கும் ஒரு பயங்கரமான ஆயுதம் விபச்சாரப் பாவமாகும். எந்தவிதத்திலும் அவர்களை அந்தப் பாவத்தின் மூலம் மேற்கொண்டு அப்படியே அவர்களையும், அவர்களை பின்பற்றிச் செல்லும் தேவ ஜனத்தையும் அழிவுக்கு நேராக சாத்தான் வழிநடத்திக் கொண்டு சென்று விடுகின்றான். பெரிய பரிசுத்தவான்களான தேவ ஊழியர்களைக்கூட விபச்சார வேசித்தனத்தில் வைத்துக் கொண்டே தங்கள் ஊழியத்தை அந்தப் பாவத்துடன் தொடரும்படியாக மனுஷ கொலை பாதகனான பிசாசு வெகு தந்திரமாக வகை செய்து கொடுக்கின்றான். எத்தனை பயங்கரம் பாருங்கள்!

ஆனால், இந்தப் பாவத்தில் விழுந்துவிட்ட எந்த ஒரு பரிசுத்தவானும் நொறுங்கிப்போவான் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமுமே கிடையாது. ஒரு பரிசுத்தமான தேவ ஊழியரை எனக்குத் தெரியும். தமிழ் நாட்டின் தென் பகுதியிலுள்ள ஒரு கிறிஸ்தவ கிராமத்திலிந்து வந்த அவர்களுக்கு ஆண்டவர் நன்றாக வயலின் வாசிக்கும் ஞானத்தைக் கொடுத்திருந்தார். கிராமங்கள், பட்டணங்கள்தோறும் சென்று தெருக்களில் நின்று முதலாவது தனது வயலின் வாத்தியத்தை பரவசமாக வாசித்துப் பாடுவார்கள். கொஞ்ச நேரத்தில் அதைக் கேட்க ஒரு சிறிய கூட்டம் மக்கள் அவரண்டை நெருங்கி வந்து விடுவார்கள். அந்த மக்களுக்கு தேவனுடைய இரட்சிப்பின் சுவிசேஷத்தை அறிவித்து சற்று நேரத்தில் ஒரு அருமையான தேவ ஊழியத்தை அந்த இடத்தில் செய்துவிடுவார்கள். இங்கு எங்கள் கோத்தகிரியிலும் அவர்கள் அவ்விதமாக ஊழியம் செய்ததை நான் பார்த்திருக்கின்றேன். அந்த பரிசுத்த தேவ பிள்ளை வட இந்தியாவில் சிம்லா பட்டணம் வரை சென்று கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்திருக்கின்றார்கள்.

அந்த பரிசுத்த தேவ பிள்ளை மீது சாத்தான் கண் வைத்தான். அவர்கள் மனைவி சுகயீனத்தில் திடீரென இறந்தார்கள். அவர்கள் மரணத்திற்குப் பின்னர் ஒரு சமயம் அவர்கள் தனது ஊழியத்தை ஒவ்வொரு சிறிதும் பெரிதுமான கிராமங்களில் செய்து கொண்டே சென்னைப் பட்டணத்தை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தார்கள். ஒரு நாள் இரவு ஒரு கிராமத்தில் தேவ ஊழியம் செய்துவிட்டு அந்த கிராமத்திலுள்ள ஒரு கிறிஸ்தவ விதவையின் வற்புறுத்துதலின் பேரில் அவர்களின் வீட்டில் இராத் தங்கினார்கள். மனுஷ கொலை பாதகன் தனக்குக் கிடைத்த பொன்னான சந்தர்ப்பத்தை நன்கு பயன்படுத்திக் கொண்டான். அந்த விதவை அன்று இரவு தேவ ஊழியன் மேல் கைபோட்டு அவர்களை பாவத்தில் விழப்பண்ணினாள். அத்துடன் வஞ்சக சாத்தான் அவர்களின் அருமையான தேவ ஊழியத்தையும், விலையேறப்பெற்ற அவர்களின் ஆத்துமாவையும் நஷ்டப்படுத்திவிட்டான்.

அதற்குப்பின்னர் என்னைச் சந்திக்க இங்கு வந்திருந்த அவர்கள் தனது வாழ்வில் நடந்த அந்த கொடிய காரியத்தை என்னிடம் கூறி கதறி அழுதார்கள். தனது ஆத்துமாவை தான் கெடுத்துப் போட்ட கொடிய பாவச் செயலை எண்ணிப் புலம்பினார்கள். மெய்தான், "ஸ்திரீயுடனே விபச்சாரம் பண்ணுகிறவன் மதி கெட்டவன், அப்படிப்பட்டவன் தன் ஆத்துமாவைக் கெடுத்துப் போடுகிறான்" (நீதி 6 : 32) என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை திட்டமாகக் கூறுகின்றது.

இந்தப் பாவத்தில் தம்முடைய பிள்ளைகள் எந்த ஒரு நிலையிலும் விழுந்துவிடாதபடி தேவன் மிகுந்த விழிப்புடன் அவர்களுடன் இருந்து கண்ணும் கருத்துமாக அவர்களைப் பாதுகாக்கின்றார். பல்லாண்டு காலங்களுக்கு முன்னர் உங்கள் சகோதரனாகிய நான் தேவ ஊழியத்தின் பாதையில் வட இந்தியாவிலுள்ள காசிப்பட்டணத்திற்குச் சென்றிருந்தேன். அந்தப் பட்டணத்திலுள்ள ஒரு லாட்ஜின் மேல் மாடியில் நான் தங்கி தேவனுடைய சுவிசேஷ பிரசுரங்களை பகற் காலங்களில் காசிப் பட்டணத்தில் கொடுத்து ஊழியம் செய்து வந்தேன்.

ஒரு நாள் இரவு எனது அறையின் கதவு தட்டப்பட்டது. நான் கதவைத் திறந்த போது ஒரு அழகான இளம் வயதுள்ள வாலிப பெண் என் அறைக்குள் பிரவேசித்து என்னருகில் வந்து அமர்ந்தாள். அந்த இடத்தில் நடந்த சம்பவத்தை இந்த இடத்தில் கூடுதலாக விவரிக்க நான் விரும்பவில்லை. காரணம், கடந்த காலங்களில் நமது தேவ எக்காளப் பத்திரிக்கையில் அதை நான் விபரமாக எழுதியிருக்கின்றேன். விபச்சாரப் பாவத்தின் மேல் தேவனுடைய கண்கள் எத்தனை விழிப்பாக இருக்கின்றது என்பதை மட்டும் நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன்.

அந்த வேசிப் பெண் என்னருகில் இருந்த நேரம் வரை "தேவனுக்கு விரோதமாய்ப் பாவம் செய்வது எப்படி? " (ஆதி 39 : 9) என்ற தேவனுடைய வார்த்தை திரும்ப, திரும்ப இடைவெளி விட்டு விட்டு என் காதுகளில் தொனிக்கும்படியாக என் இருதயத்திலிருந்து கடல் அலை போல எழும்பி வந்து கொண்டிருந்ததை என்னால் ஆச்சரியத்துடன் கேட்க முடிந்தது. விபச்சாரப் பாவத்தில் அந்த இடத்தில் நான் விழுந்து விடாதபடி அன்பின் பரிசுத்த கர்த்தர் எத்தனை கரிசனையாக இருந்தார் பாருங்கள்! அதுமட்டுமல்ல, தேவன் அந்தப் பெண்ணை அந்த இடத்திலிருந்து தனது பாவ வாழ்வின் நிலை எண்ணிக் கண்ணீர் வடிந்த நிலையில் அழுது கொண்டே வெளியே செல்லப் பண்ணினார். உங்கள் சகோதரனாகிய நானும் அந்தப் பெண்ணின் வறுமை நிலை அறிந்து அந்த இடத்தில் கண்ணீர் விட்டேன்.

சாத்தான் என்னை இன்னும் பல தடவைகளும் இந்தக் கொடிய பாவத்தைக் கொண்டு கடுமையாக சோதித்திருக்கின்றான். ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்ப பெண் என்மேல் கைபோட்டது முதல் இன்னும் பல பாவ சந்தர்ப்பங்களும் எனது வாழ்வில் சம்பவித்ததுண்டு. நேப்பாள தேசத்தில் தான்சேன் என்ற இடத்தில் ஒரு நாள் இரவு ஒரு வேசிப்பெண் என்னைப் பாவத்தில் வீழ்த்த வந்த சம்பவமும், "உன்னை பாரீஸ் பட்டணத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுவேன்" என்று நயங்காட்டிய பிரான்ஸ் தேச பெண்ணும், என்னை அதிகமாக விரும்பிய மற்றொரு கிறிஸ்தவ குடும்ப பெண்ணும் என்றும் என் நினைவில் உள்ளார்கள். கடைசியாக நான் குறிப்பிட்ட கிறிஸ்தவ பெண்ணை நான் விரும்பவில்லை என்று கண்டதும் உடனே மற்றொரு கிறிஸ்தவ குடும்பஸ்தனை அவர்கள் தனது கண்ணியில் வீழ்த்தி நாசப்படுத்தி இறுதியில் அந்த சகோதரியும் தேவ கோபாக்கினைக்கு ஆளாகி தன்னுடைய பிள்ளைகளோடு சந்தோசமாக வாழ வேண்டிய நல்ல இளம் வயதில் கொடிய புற்று நோயில் அகப்பட்டு மரணத்தின் கடைசி நிமிட நேரம் வரை வாதிக்கப்பட்ட நிலையில் அன்பு கணவனையும், அருமைப் பிள்ளைகளையும் விட்டு விட்டு மிகவும் நிர்ப்பந்தமாக மாண்டு போனார்கள். அந்த சகோதரிக்கு இணக்கம் தெரிவித்து அவர்களுடன் விபச்சார வாழ்வு நடத்திய கிறிஸ்தவ குடும்பஸ்தனான மனிதனின் ஒரே குமாரனை தேவன் மரணத்துக்கு ஒப்புவித்ததுடன், அந்த மனிதரும் தனது ஒரு சிறுநீரகத்தை தனது மகனுக்காக இழந்து ஒற்றை சிறுநீரகத்தில் நிர்ப்பந்தமாக, துயரமாக வாழ வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டார். தேவ ஜனமே, வேசித்தனத்திற்கு விலகியோடுங்கள்.

ஆ, எனது வாழ்வில் என்னைக் கடந்து சென்ற அந்த பாவ சோதனைகளில் எல்லாம் என்னை ஆட்கொண்ட என் கன்மலையாம் தேவன் எத்தனை ஆச்சரியமாக, எத்தனை அதிசயமாக பாதுகாத்து வழி நடத்தினார் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள்! எந்த ஒரு தேவ ஊழியனும் மிகவும் இலகுவாக பாவத்தில் வீழ்ந்து அழிய வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் அவை!

உலகத் தோற்றத்திற்கு முன்னர் என்னைத் தமக்கெனத் தெரிந்து கொண்டுவிட்ட கர்த்தர், தம்மோடு கூட நித்திய நித்தியமாக பரலோகில் வாழும்படியாக என்னை முன் குறித்துவிட்ட என் அன்பின் நித்திய கன்மலை நான் எந்த ஒரு நிலையிலும் அவர் வெறுத்து ஒதுக்குகின்ற அந்தக் கொடிய விபச்சாரம் என்ற பாவத்தில் விழாமல் கண்ணின் மணி போல காத்துக் கொண்டார். "கர்த்தருடைய கோபத்திற்கு ஏதுவானவன் அதிலே விழுவான்" (நீதி 22 : 14) என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகின்றது.

இதை மிகவும் கருத்தோடு வாசிக்கின்ற அன்பான தேவ பிள்ளையே, விபச்சாரம், தேவசித்தனம் என்ற கொடிய பாவங்களுக்கு விலகியோடி உங்களைக் காத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்தப் பாவத்தை அத்தனை எளிதாக நீங்கள் எண்ணிவிட வேண்டாம். "வேசித்தனத்திற்கு விலகியோடுங்கள், மனுஷன் செய்கிற எந்தப் பாவமும் சரீரத்திற்குப் புறம்பாக இருக்கும் வேசித்தனம் செய்கிறவனோ தன் சுய சரீரத்திற்கு விரோதமாய் பாவஞ் செய்கிறான்" (1 கொரி 6 : 18) என்று ஆண்டவருடைய வார்த்தை திட்டமாகக் கூறுகின்றது. இந்தப் பாவத்தில் நீங்கள் ஒரு முறை விழுவீர்களானால் அத்துடன் உங்கள் பரிசுத்த வாழ்வின் காரியம் நித்தியமாக முடிவுபெறும் என்பதை மறவாது நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

தினமும் நாம் அதிகமான நேரத்தை ஆண்டவருடைய பாதங்களில் ஜெபத்தில் செலவிடும்போது தேவன் இந்தவித கொடிய பாவங்களிலிருந்து நம்மை அற்புதமாக விடுவித்துக் காத்துக் கொள்ளுவார். இந்த பாவங்கள் நம்மை அணுக வரும்போது தேவன் அதை முன்கூட்டியே அறிந்து அதை மேற்கொள்ளத்தக்கதான கிருபையை நமக்குத் தந்துவிடுவார். உதாரணமாக, நான் சற்று முன்பு குறிப்பிட்ட காசியில் என்னைச் சந்தித்த பாவ சோதனையை முன்னறிந்த ஆண்டவர் நான் அந்த தடவை கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்காக வடக்கே சென்ற சமயம் ஒரு மாத காலம் உபவாசித்து ஜெபித்து ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கச் சொன்னார். ஆண்டவருடைய உணர்த்துதலின்படி இரவில் மட்டும் ஒரு ஆகாரம் எடுத்து உபவாசித்து ஜெபித்தேன். அந்த உபவாச ஜெபத்தால் என்னை சந்தித்த அந்தப் பயங்கரமான பாவச் சோதனையை தேவ பெலத்தால் மிகவும் எளிதாக கடந்து சென்றேன். கர்த்தருக்கே துதி உண்டாவதாக.

 

தேவனால் முன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்கள்
சமூலமாகக் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிவார்கள்

தேவனுடைய பரிசுத்த வேதாகமத்தில் தேவனுடைய பரிசுத்த ஜனத்தை ஆச்சரியத்தால் புல்லரிக்கப்பண்ணக்கூடிய ஒரு வேத வசனம் உண்டு. வசனத்தைக் கவனியுங்கள்:- "வழியில் உன்னைக் காக்கிறதற்கும், நான் ஆயத்தம்பண்ணின ஸ்தானத்துக்கு உன்னைக் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கிறதற்கும், இதோ, நான் ஒரு தூதனை உனக்கு முன்னே அனுப்புகிறேன். அவர் சமூகத்தில் எச்சரிக்கையாயிருந்து, அவர் வாக்குக்குச் செவி கொடு, அவரைக் கோபப்படுத்தாதே, உங்கள் துரோகங்களை அவர் பொறுப்பதில்லை, என் நாமம் அவர் உள்ளத்தில் இருக்கிறது" (யாத் 23 : 20-21)

மேற்கண்ட வசனத்தில் "அவர் வாக்குக்குச் செவி கொடு, அவரைக் கோபப்படுத்தாதே" என்ற தேவனுடைய எச்சரிப்பை நாம் பிரதானமாகக் கவனிக்க வேண்டும். ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளை இந்தப் பூவுலக வனாந்திர வாழ்வில் பாதுகாப்பாக நடந்து சென்று பரலோகத்தை அடைவதற்கு அதினுடைய வாழ்க்கையில் முழுமையான கீழ்ப்படிதல் மிகவும் அவசியமாகும்.

தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்குச் செவிகொடாமல் விலக்கப்பட்ட விருட்சத்தின் கனியை நமது ஆதித்தாய் தந்தையர் புசித்த ஒரே காரணத்திற்காக தேவனுடைய அழகிய உலகம் இன்று சாத்தானுடைய கரங்களில் சிக்கி "குரங்கு கை பூமாலை" போலச் சிக்கிச் சீரழிந்து கொண்டிருப்பதை நாம் துயரத்துடன் காண்கின்றோம்.

"என்னிடத்தில் வந்து என் வார்த்தைகளைக் கேட்டு அவைகளின்படி செய்கிறவன் ஆழமாய்த்தோண்டி கற்பாறையின் மேல் அஸ்திபாரம் போட்டு வீடு கட்டுகிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான்" (லூக் 6 : 47-48) என்றும், "என் கற்பனைகளைப் பெற்றுக் கொண்டு அவைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவனே என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறான்" (யோவான் 14 : 15) என்றும் நம் அருமை இரட்சகர் அவருக்கு கீழ்ப்படிதலின் அவசியத்தை மிகவும் தெளிவாகக் கோடிட்டுக் காண்பித்தார்.

அமெரிக்க தேசத்தின் மாபெரும் சுவிசேஷகர் டி.எல்.மூடி என்ற பரிசுத்தவானின் 280 பவுண்டுகள் எடை கொண்ட அவர் சரீரத்தின் ஒவ்வொரு அவுன்சும், அவருக்குள்ளதனைத்தும் அன்பின் ஆண்டவருக்கு சமூலமாக சொந்தமாக இருந்தது. ஒரு சமயம் சிக்காக்கோ பட்டணத்தில் ஒரு மாத காலம் அவர் தேவ ஊழியத்தின் பாதையில் இருக்கும்போது தனது சக ஊழியர் ஆர்.ஏ.டோரி என்ற தேவ பக்தனிடம் "என் ஆண்டவர் என்னை இந்த அறையின் கட்டிடத்தின் ஜன்னலிலிருந்து மறு கட்டிடத்தின் ஜன்னலுக்கு என்னைக் குதிக்கச் சொல்லும் பட்சத்தில் எந்த ஒரு கால தாமதம் இல்லாமல் உடனே நான் குதித்துவிடுவேன்" என்று கூறினார். ஆம், தனது அன்பின் தேவனுக்கு அவர் முற்றுமாக கீழ்ப்படிந்து நடந்து கொண்டார். அதின் காரணமாக தேவன் அவரை மிகவும் வல்லமையாக பயன்படுத்தினார். உலகம் முழுவதிலும் அவருடைய ஊழியங்களின் காரணமாக இலட்சாதி லட்சம் மக்கள் தேவனுடைய இரட்சிப்புக்கு நேராக வழிநடத்தப்பட்டனர்.

சீன தேசத்தில் மிகவும் வல்லமையாக கர்த்தரால் பயன்படுத்தப்பட்ட மாபெரும் மிஷனரி தேவ பக்தன் ஹட்சன் டெயிலர் என்பவராவார். கர்த்தர் அவரை அத்தனை வல்லமையாக பயன்படுத்தியதின் இரகசியம் என்னவென்று அவரிடம் கேட்ட போது "நான் ஆண்டவருக்கு எந்த ஒரு காரியத்திலும் "இல்லை" என்று மறுப்புச் சொன்னதே கிடையாது" என்று சொன்னார்.

நாம் மனந்திரும்பி இரட்சிப்பின் சந்தோசத்தைப் பெற்று கர்த்தரில் வளர்ந்து வரும்போது ஆண்டவர் பல காரியங்களிலும் தமக்கு நாம் கீழ்ப்படியும்படியாக நம்மைக் கேட்பார். சரீரம் செத்துப்போனஅந்த விருத்தாப்பிய காலத்தில் தனக்குக் கர்த்தர் கொடுத்த தனது ஏக புதல்வனை தகன பலியாக செலுத்தும்படியாக கர்த்தர் நமது முற்பிதா ஆபிரகாமைக் கேட்பதை (ஆதி 22 : 2) நாம் ஆச்சரியத்துடன் வாசிக்கின்றோம்.

நமது முற்பிதா ஆபிரகாமுக்கு நேச புத்திரனும், ஏக சுதனுமாக ஈசாக்கு இருந்தது போல நமது கிறிஸ்தவ வாழ்விலும் நமது உள்ளத்திற்கு மிகவும் பிடிப்பான காரியங்கள் இருக்கும். சிலருக்கு ஆகார மோகம் குறிப்பாக மாமிச உணவுகள் மேல் இருக்கும். "என் கணவருக்கு கவிச்சை இல்லாமல் சாப்பாடு இறங்காது" என்று தாய்மார் சொல்லுவதை நாம் கேட்கின்றோம். கவிச்சை என்றால் மாமிச உணவாகும்.

உங்கள் சகோதரனாகிய நானும் மேற் கண்ட கவிச்சை ஆகாரத்தில் ஒரு காலத்தில் மிகவும் மோகம் கொண்டவனாக இருந்தேன். நான் எனது உலகப்பிரகாரமான வேலையை ஒரு தேயிலைத் தோட்டத்தில் சுமார் 20 ஆண்டுகள் செய்தேன். எங்கள் தேயிலைத் தோட்டத்தை சுற்றிலும் அடர்ந்த கானக சோலைகள் இருந்தபடியால் மான், காட்டுப்பன்றியின் இறைச்சி அடிக்கடி எங்களுக்கு கிடைப்பதுண்டு. அந்தவித உணவுக்கு நான் அடிமைப்பட்டுக் கிடந்த என்னை ஆண்டவர் அதைவிட்டுவிட பலமாக ஏவினார். ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு முற்றுமாக கீழ்ப்படிந்தவனாக அந்த மாமிச உணவை என்னைவிட்டு அப்புறப்படுத்தினேன். அதின் பின்னர் மீன், கருவாடு போன்ற பதார்த்தங்களில் எனது ஆசை பலமாக இருந்தது. அந்த ஆசையையும் நான் விட்டுவிட கர்த்தர் என்னை ஏவினார். உடனே, அந்த ஆசையையும் நான் விட்டுவிட்டேன். அநேக கிறிஸ்தவ மக்கள் தங்கள் பற்கள் எல்லாம் போனபோதிலும் மாமிச உணவிலுள்ள தணிக்க முடியாத ஆசையின் காரணமாக இறைச்சியை மென்மையாக அரைத்து விடக்கூடிய ஒரு சிறிய உபகரணத்தில் வைத்து அரைத்து சமைத்துச் சாப்பிடுவதை நான் கவனித்திருக்கின்றேன். எனது பற்கள் எல்லாம் நல்ல உறுதியாக இருந்த நாட்களிலேயே அன்பின் ஆண்டவர் மாமிச உணவுகளின் மேல் இருந்த எனது ஆசையை துண்டித்துப் போட்டார். நானும் அவருக்கு சமூலமாகக் கீழ்ப்படிந்தேன்.

எனது வாழ்நாட்காலம் முழுவதும் எனக்கென்று நான் தெரிந்து கொண்ட ஒரு வகை எளிமையான செருப்பையே நான் அணிந்து வந்திருக்கின்றேன். குளிரோ, நடுக்கும் பனியோ நான் ஒருக்காலும் என் கால்களில் தோல் சப்பாத்துக்களை அணிந்ததில்லை. அப்படியே, நான் எனக்கென்று ஒரு கோட்டைக் கூட வைத்திருந்ததில்லை. எனது கலியாணம் முடிந்ததும் எனது அருமை மனைவி முதல் வேலையாக எனக்கு ஒரு கோட்டை தைத்துக் கொள்ளும்படியாக பணம் கொடுத்து உதவினார்கள். அவர்கள் சொல்லுக்குக் கீழ்ப்படிந்து ஒரு கோட்டுக்கான துணியை வாங்கி தைத்துப் போட்டுக் கொண்டேன். அந்தக் கோட்டிற்கப்பால் நான் திரும்பவும் மற்றொரு கோட்டை எனது வாழ்வில் எனக்கென்று கொள்ளவுமில்லை, அதை அணியவுமில்லை. அவைகளை அணிவதினால் எந்த ஒரு குற்றமோ, பாவமோ எதுவுமில்லை. "மற்றவர்கள் அதைச் செய்யலாம், ஆனால் நீ அதைச் செய்யக் கூடாது" (Others can, But you cannot) என்பதே என்னைக் குறித்த தேவ தீர்மானமாக இருந்தது.

மேல் நாட்டுப் பக்த சுரோன்மணிகளின் வாழ்க்கை வரலாறுகளை நீங்கள் எடுத்து வாசித்துப் பார்ப்பீர்களானால் பலருடைய வாழ்விலும் அவர்கள் 2 அல்லது மூன்று தடவைகள் கூட தங்கள் மனைவி இறந்துவிட்டால் அடுத்தடுத்து திருமணம் செய்து கொள்ளுவதை நாம் மிகுந்த ஆச்சரியத்துடன் கவனிக்கலாம். தங்களுடைய மாம்ச இச்சையை தணிப்பதற்காக அல்லாமல் தங்களுடைய வாழ்வின் கடைசி வரை ஒரு உத்தம கூட்டாளியாக தங்களோடு இருந்து தங்களுக்குப் பணிவிடை செய்யும் வகையில் அவர்கள் அப்படிச் செய்ததாகக் கூறப்படுகின்றது.

ஜிப்ஸி ஸ்மித் என்ற மாபெரும் இங்கிலாந்து தேச பரிசுத்த சுவிசேஷகர் தனது மனைவி இறந்ததும் மற்றொரு பெண்ணை மணந்து கொண்டார். அவர் தனது அந்த இரண்டாம் திருமணத்தை செய்யும் போது அவருடைய வயது 78 ம் அவரது மனைவி மேரி அலீஸ் அம்மையாருக்கு வெறும் 27 வயது மாத்திரமே ஆகியிருந்தது. அவர்களது திருமண வயதின் பெருத்த வித்தியாசத்தை அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றுப் புத்தகத்தில் Winter Old, Spring young "குளிர் கால முதுமை, வசந்த கால இளமை" என்று எழுதியிருக்கின்றனர்.

எனது அருமை மனைவி இறந்ததும், நான் திரும்பவும் ஒரு வாழ்க்கைத் துணையை நாடக்கூடாது என்று அன்பின் ஆண்டவர் என்னிடம் திட்டமும் தெளிவுமாக பேசினபடியால் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு நான் அப்படியே கீழ்ப்படிந்து நடந்து கொண்டேன். திரும்பவுமாக ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையைத் தேட மிகவும் மனதுருக்கமாகச் சொன்ன தந்திர சாத்தானின் ஆலோசனைக்கு நான் செவி சாய்க்கவில்லை. அப்படி நான் அவனுக்கு இணக்கம் தெரிவித்திருந்தால் கடந்த 13 ஆண்டுகளாக நான் இரண்டாம் மனைவியுடன் குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தியிருக்கலாம். ஆனால், அந்தோ, தமக்குக் கீழ்ப்படியாத என்னைத் தேவன் அத்துடன் கைவிட்டுவிட்டு ஒதுங்கியிருப்பார். சவுலைப் போல தேவன் தமது சமூகத்தின் பிரசன்னத்தை என்னை விட்டு விலக்கி தமது பரிசுத்த ஆவியை என்னிலிருந்து எடுத்துப் போட்டிருப்பார். அத்துடன், அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமான தேவ எக்காள ஊழியமும் தனது அஸ்தமனத்தை எப்பொழுதோ நிர்ப்பந்தமாக அடைந்திருக்கும்.

எனது ஆகாரங்களை வேளா வேளைக்கு எனக்கு சமைத்துத் தர எந்த ஒரு வேலைக்கார பெண்ணையும் கூட நான் என் வீட்டிற்குள் அனுமதிக்கவில்லை. தந்திர சாத்தான் எனது பரிசுத்த வாழ்வை அவர்கள் மூலமாக கறைப்படுத்திவிடக் கூடாது என்று நான் பெரிதும் அஞ்சினேன். நானே எனது ஆகாரங்களை என் மட்டாக சமைத்துக் கொண்டேன். சமையல் வேலையில் அதிக நேரம் செலவிட்டால் கர்த்தருடைய பணி பாதிக்கப்படும் என்று பயந்து ருசியுள்ள ஆகாரத்தை வெறுத்துத் தள்ளி மிக எளிமையான ஆகாரத்தையே நான் தெரிந்து கொண்டேன். பல தடவைகளிலும் எனது காலை ஆகாரம் ஹோட்டலில் வாங்கின கொஞ்சம் மிக்சரும், ஒரு டம்ப்ளர் காப்பியாகவும், எனது மதிய உணவு தண்ணீர் நிறைய ஊற்றப்பட்ட கஞ்சும், ஊறுகாயாகவுமே இருந்தது. அந்த எளிமையான ஆகாரத்தில் நான் கர்த்தருக்குள் களிகூர்ந்தேன். "நான் எந்த நிலைமையிலிருந்தாலும் மனரம்மியமாக இருக்கக் கற்றுக் கொண்டேன்" (பிலி 4 : 11) என்ற பரிசுத்த பவுல் அப்போஸ்தலனின் அனுபவத்தை எண்ணி ஆனந்தித்தேன்.

ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்குக் கீழ்ப்படிந்து இந்த 2009 ஆம் ஆண்டு வரை நான் எனது நீண்ட உபவாச ஜெப நாட்களை தேவ பெலத்தால் ஒவ்வொரு ஆண்டு லெந்து காலத்திலும் கடைப்பிடித்து வந்திருக்கின்றேன். ஒவ்வொரு வாரம் வெள்ளியன்றும் அன்னம், தண்ணீர் இல்லாமல் முழு நாளும் உபவாசிக்க அன்பின் ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்து வருகின்றார். வியாழன் இரவு ஆகாரத்திற்குப் பின்னர் சனி கிழமை காலையில் ஜெபத்திற்குப் பின்னர் ஆகாரம் எடுக்கின்றேன். அத்துடன், ஊழியத்தின் ஆசீர்வாதங்களுக்காகவும், ஊழியத்தின் தேவைகளுக்காகவும் கர்த்தர் என்னை உணர்த்தும் வேளைகளிலும் உபவாசம் எடுத்து ஜெபிப்பேன். அதின் காரணமாக கடந்த கால ராட்சத தேவ மனிதர்களான ஹட்சன் டெயிலர், ஜியார்ஜ் முல்லர் போன்ற பரிசுத்த தேவ மக்களைப் போல தேவ ஊழியத்தின் எல்லாத் தேவைகளுக்கும் கர்த்தர் ஒருவரையே சார்ந்து, அவர் ஒருவருடைய முகத்தை மட்டும் நோக்கிப் பார்த்து தேவைகளைச் சந்தித்துக் கொள்ளும் மகத்தான இரகசியத்தை நான் கற்றுக் கொண்டேன். அல்லேலூயா.

இராக்காலங்களில் தேவ ஆவியானவர் எந்த நேரம் என்னை ஜெபிக்க ஏவினாலும் எனது இன்பமான இராத் தூக்கத்தை நொடிப் பொழுதில் உதறித்தள்ளி விட்டு படுக்கையிலிருந்து எழுந்து தேவ சமூகத்தில் முழங்காலூன்றுகின்றேன். தேவ எக்காளம் உங்களில் பலருக்கும் மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறதென்றால், ஒரு தடவைக்கும் கூடுதலாக அதை நீங்கள் வாசிக்க விரும்புகின்றீர்கள் என்றால் அதின் ஒரே இரகசியம் அந்த நள்ளிரவு ஜாமங்களில் தேவ சமூகத்தில் நான் என் முழங்கால்களில் நின்று ஆண்டவரிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்ட தேவ செய்திகள்தான். கர்த்தருக்கே மகிமை.

ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு சமூலமாகக் கீழ்ப்படிந்து எனது வாழ்க்கை முழுமையிலும் ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டியை கூட நான் எனக்கென்று வாங்கி வைத்துப் பார்க்கவில்லை. என்னிடத்தில் ரேடியோவும் கிடையாது. நீண்ட ஆண்டுகளாக செய்தி தாட்களுக்கு கொடிய வெறியனாகவும், அடிமையாகவும் கிடந்த என்னை செய்தி தாட்களை வாங்கக்கூடாது என்று ஆவியானவர் என் உள்ளத்தில் ஏவி உணர்த்தவே அதற்கும் நான் முற்றுப் புள்ளி வைத்து சமீப கால ஆண்டுகளில் அதையும் நான் வாங்கி வாசிப்பதில்லை. செய்தி தாட்களை வாங்கி வாசித்து பழைய பேப்பர்களை ஏராளமாக கடையில் விற்ற ஒரு காலம் உண்டு. ஆனால், இப்பொழுது எனது மற்ற தேவைகளுக்காக பழைய பேப்பர்களை மளிகைக் கடையில் விலை கொடுத்து வாங்கிப் பயன்படுத்தி வருகின்றேன். கர்த்தருக்குத் துதி உண்டாவதாக.

நிலைக்கண்ணாடியில் நான் எனது முகத்தைப் பார்த்து எத்தனையோ ஆண்டுகள் கடந்து சென்றுவிட்டன. வாசனைப் பொருட்கள், பவுடர் போன்றவைகளையும் நான் எக்காலத்தும் பயன்படுத்துவதே இல்லை. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமென்று விட்டேன், குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் (பிலி 3 : 7-8) என்ற தேவ வாக்கின்படி எல்லாவற்றையும் குப்பையாக உதறித் தள்ளினேன்.

இதை வாசிக்கின்ற தேவ மக்களாகிய நீங்களும் பாவியாகிய என்னைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று நான் இங்கு ஒருக்காலும் எழுதவே எழுதவில்லை. அதை நான் உங்களிடம் நிச்சயமாக விரும்பவுமில்லை. தேவன் தமது பிள்ளைகளை வித்தியாசமான விதத்தில் ஒருவருக்கொருவர் வேறுபட்ட நிலையில் தெரிந்து கொண்டு நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாத விதத்தில் அவர்களை வழி நடத்துகின்றார்.

மெய்தான், உலகத் தோற்றத்திற்கு முன்னால் தேவன் தெரிந்து கொண்ட அவருடைய பிள்ளைகள் நிச்சயமாகவே அவருக்கு கீழ்ப் படிதலுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். இதைக் கருத்தோடு வாசிக்கும் அன்பான தேவ பிள்ளையே, ஆண்டவர் உங்களை உணர்த்தும் போதெல்லாம் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து வருகின்றீர்களா? உலக மக்கள் இராக்காலங்களில் தங்கள் ஆழ்ந்த தூக்கங்களில் இருக்கும் போது தேவன் உங்களை ஜெபிக்க எழுப்பும் போது தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து எழுந்து அவர் சமூகத்தில் அழியும் ஆத்துமாக்களுக்காக முகம் குப்புற விழுந்து கிடக்கின்றீர்களா? உலகத்து மக்களைப் போலில்லாமல் வேறு பிரிக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஜீவியம் செய்து வருகின்றீர்களா? பரிசுத்த அப்போஸ்தலனைப்போல "எல்லாவற்றையும் அநுபவிக்க எனக்கு அதிகாரமுண்டு, ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாயிராது, எல்லாவற்றையும் அநுபவிக்க எனக்கு அதிகாரமுண்டு, ஆகிலும் நான் ஒன்றிற்கும் அடிமைப்படமாட்டேன்" (1கொரி 6 : 12) என்ற வாக்கின்படி உங்களை உங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவுக்காக வெறுமையாக்கிக் கொண்டு வருகின்றீர்களா?

தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து ஒழுங்காக உபவாசிக்கின்றீர்களா? அதிகமாக ஜெபிக்கின்றீர்களா? உலகத்திலும், உலகத்திலுள்ளவைகளிலும் அன்புகூராதிருக்கின்றீர்களா?

".................................பலியைப் பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலும், ஆட்டுக்கடாக்களின் நிணத்தைப் பார்க்கிலும் செவி கொடுத்தலும் உத்தமம்" (1 சாமு 15 : 22) "ஆனாலும் சிறுமைப்பட்டு, ஆவியில் நொறுங்குண்டு என் வசனத்திற்கு நடுங்குகிறவனையே நோக்கிப் பார்ப்பேன்" (ஏசாயா 66 : 2) என்ற தேவனுடைய வார்த்தைகள் எப்பொழுதும் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக நிழலாடிக் கொண்டிருப்பதாக.

"ஆண்டவருக்குக் கீழ்ப்படிவதன் மூலமே நாம் அவரில் ஆனந்தம் கொண்டு அகமகிழ முடியுமே தவிர மற்ற எவ்விதத்திலும் நாம் அவருடைய அன்பை அனுபவித்து ஆனந்திக்க இயலாது" ("God is not otherwise to be enjoyed than as he is obeyed") என்று ஒரு பரிசுத்தவான் எழுதியிருக்கின்றார்.

தேவனால் முன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்கள் தங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவை தங்கள் பரிசுத்த வாழ்வின் மூலம் உலகுக்குக் காண்பிக்க தீவிரம் காட்டுவார்கள்.

"பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம், இனி எவ்விதமாயிருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை, ஆகிலும், அவர் வெளிப்படும்போது அவர் இருக்கிறவண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம்" (1 யோவான் 3 : 2)

ஒரு கிறிஸ்தவன் தனது கடந்த கால பாவங்களுக்காக என்று தேவ சமூகத்தில் அழுது புலம்பி பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தையும், இரட்சிப்பின் சந்தோசத்தையும் ஆண்டவரிடமிருந்து பெற்று மறுபிறப்பின் நிச்சயமான பரிசுத்த அனுபவத்தோடிருப்பானோ அந்த தேவ பிள்ளையின் ஒரே வாஞ்சையும், ஒரே கதறுதலும் தன்னைப் பாவ அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்டு இரட்சித்துத் தனக்கு நித்திய ஜீவனைத் தந்த தன் அருமை இரட்சகர் மேலேயே இருக்கும். "மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்துக் கதறுவது போல, தேவனே, என் ஆத்துமா உம்மை வாஞ்சித்துக் கதறுகிறது" (சங் 42 : 1) என்று தாவீது ராஜா கூறுவதும் அதே பரிசுத்த அனுபவம்தான்.

அந்த தேவப் பிள்ளையின் கட்டுக்கடங்காத அடுத்த பரிசுத்த வாஞ்சை என்னவெனில் தன் ஆண்டவர் இயேசுவை தனது வாழ்வில் மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்பதாக இருக்கும். பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நான் மஹாராஷ்டிர மாநிலத்தில் கெட்காம் என்ற இடத்திலுள்ள பண்டிதை ராமாபாய் அம்மையார் தோற்றுவித்த முக்தி மிஷனைக் காணச் சென்றிருந்தேன். அம்மையார் வாழ்ந்த அறை, அவர்கள் படுத்திருந்த கட்டில், அவர்கள் மொழிபெயர்த்த மராத்தி மொழி வேதாகமம் போன்றவற்றையும், ஏழை அநாதைப் பெண் பிள்ளைகளுடைய உபயோகத்துக்காக தோண்டப்பட்ட விசாலமான பெரிய கிணறு தண்ணீரில்லாததைக் கண்ட பரிசுத்த ராமாபாய் அம்மையார் ஒரு இரவு முழுவதும் அந்தக் கிணற்றண்டை தேவ சமூகத்தில் போராடி ஜெபித்து அந்த இரவிலேயே தண்ணீரைப் பெற்றுக் கொண்ட அதிசயக் கிணற்றையும் நான் பார்த்துவிட்டு மும்பை நகருக்கு புறப்பட ஆயத்தமானபோது அந்த முக்தி மிஷனில் தங்கி இருக்கும் டாக்டர் ஷீலா குப்தா என்ற பரிசுத்தவாட்டியை சந்தித்து கொஞ்ச நேரம் உரையாடிக் கொண்டிருந்தேன். அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளாதவர்கள். கடந்த நாட்களில் அவர்களது வாழ்க்கை வரலாற்றை நமது தேவ எக்காளத்தில் நான் எழுதி வெளியிட்டிருப்பதையும், பின்பு அதை ("என் உள்ளம் கொள்ளை கொண்ட இன்ப ஜோதி") கைப்பிரதி ரூபமாக அச்சிட்டு அநேக ஆயிரங்களுக்கு விநியோகித்ததையும் நான் அவர்களிடம் சொன்ன போது அவர்கள் கர்த்தருக்குள் மிகவும் சந்தோசம் அடைந்தார்கள். நான் அவர்களை விட்டுப் பிரியும் நேரம் வந்தபோது தனக்காக நான் ஜெபித்துக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக் கொண்டார்கள். நான் அவர்களுக்கு சம்மதம் தெரிவித்தபோது நான் எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்ற காரியத்தை என்னிடம் விளக்கிச் சொன்னார்கள்.

"என்னைப் பார்க்கின்றவர்கள், என் ஆண்டவர் இயேசு இரட்சகரை என் வாழ்வில் காண வேண்டும்" இந்த ஒரு காரியத்துக்கு மாத்திரமே நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்றார்கள். அந்தப் பரிசுத்த தாயாரின் அந்த பரிசுத்தமான வார்த்தைகளை நான் எனது வாழ் நாள் முழுவதும் மறக்கவே மாட்டேன். ஒரு மெய்யான பரிசுத்த தேவ பிள்ளையின் கதறுதல் அது ஒன்றாகவே தான் இருக்கும்.

பக்த சுரோன்மணி சாது சுந்தர்சிங் அவர்களைப் பார்த்த அனைவரும் அவருடைய பரிசுத்த முகம் பிரகாசிப்பதைக் கண்டனர். அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு ஆண்டவரண்டை வந்தவர்களைவிட அவரது பரிசுத்த முகச்சாயலைப் பார்த்து கர்த்தரிடம் வந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும். அவருடைய ஒளி நிறைந்த முகத்தைப் பார்த்த வாலிபர், வயோதிபர்கள் மட்டுமின்றி சின்னஞ் சிறார்கள் கூட ஆண்டவர் இயேசுவை சுலபமாகக் காண முடிந்தது. ஒரு தடவை இங்கிலாந்து தேசத்தில் சுந்தர் சிங் ஒரு கிறிஸ்தவ வீட்டின் கதவைத் தட்டி நின்றபோது ஒரு சிறுமி வீட்டின் உள்ளிருந்து ஓடி வந்து சுந்தருடைய ஒளி நிறைந்த முகத்தை கொஞ்ச நேரம் உற்றுப் பார்த்து விட்டு வீட்டிற்குள்ளிருந்த தனது தாயிடம் ஒடிச் சென்று "அம்மா, இயேசு நமது வீட்டின் கதவைத் தட்டிக் கொண்டு நிற்கின்றார்" (Mummy, Jesus is knocking at the door) என்றாளாம்.

தேவனை அறியாத ஒரு கடையாந்திர தீவிற்கு தன்னை ஒரு மிஷனரியாக அனுப்பும்படியாக ஒரு பரிசுத்த சகோதரி தனது கிறிஸ்தவ மிஷன் ஸ்தாபனத்திடம் கேட்டுக்கொண்டார்களாம். ஒரு ஆண்டு காலத்திற்குள்ளாக தேவ பெலத்தால் முழுத் தீவையும் கர்த்தருடைய ஒளிக்குள் கொண்டு வந்துவிடுவதாகவும், அதற்காக எந்த ஒரு பிரசங்கமும், போதனையும் அந்த மக்களிடம் செய்யாமல் தனது பரிசுத்த வாழ்க்கையின் மூலமாக மாத்திரமே அந்தக் காரியத்தை செய்யப் போவதாகச் கூறிச் சென்ற அவர்கள் அப்படியே தனது பிரகாசமான கிறிஸ்தவ வாழ்வின் மூலமாக முழு தீவையும் ஆண்டவரண்டை கொண்டு வந்தார்கள். தனது இரட்சகரைப் பற்றி அந்த அம்மையாரின் உதடுகள் அல்ல, அவர்களது பரிசுத்தமான வாழ்க்கையே சாட்சி பகர்ந்தது. அல்லேலூயா.

உலகத்தோற்றத்திற்கு முன்னால் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அவருடைய பிள்ளைகள் யாவரும் தங்கள் பரிசுத்த வாழ்க்கையின் மூலமாக தங்கள் பரிசுத்த கர்த்தருக்குச் சாட்சிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். அந்த தேவ மக்களைப் பார்க்கின்றவர்கள் மெய்யாகவே இவர்கள் இயேசு இரட்சகரின் பிள்ளைகள் என்பதை மிகவும் சுலபமாக அடையாளம் கண்டு கொள்ளுவார்கள். அப்போஸ்தலனாகிய பரிசுத்த பேதுருவை அவரது பேச்சை வைத்தே அவர் ஆண்டவராகிய இயேசுவுடன் கூட இருந்தவர் என்று கண்டு கொண்டு விட்டார்களே! "மெய்யாகவே நீயும் அவர்களில் ஒருவன், உன் பேச்சு உன்னை வெளிப்படுத்துகிறது" (மத் 26 : 73) என்றார்களே!

தேவனால் முன் குறிக்கப்பட்ட அந்த தேவ மக்கள் பரலோகத்தில் தங்கள் ஆண்டவருடன் அநுபவிக்கப் போகும் மோட்சானந்த பாக்கியங்களை இந்த உலக வாழ்க்கையிலேயே தங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்வில் தங்கள் நேச இரட்சகருடனான செடியும், கொடியுமான இடைவிடாத அந்தரங்க ஜெப வாழ்வின் மூலமாக பெற்றானந்தித்து களிகூர்ந்து கொண்டிருப்பார்கள்.

மேற் கண்ட பரிசுத்த குண நலன்கள் உங்கள் வாழ்வில் பரிமளிக்குமானால் நிச்சயமாகவே நீங்கள் தேவனால் முன் குறிக்கப்பட்ட அவருடைய சுதந்திரவீதம் என்பதை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். "வாருங்கள், என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே, உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுங்கள்" (மத் 25 : 34) என்ற உங்கள் ஆத்தும மணவாளரின் பரலோக குரலை நீங்கள் நினையாத எந்த நேரத்திலும், எந்த வேளையிலும் உங்கள் காதுகளால் கேட்கலாம். அந்த பரலோக குரல் வரும் வேளைக்காக நீங்கள் ஆசை ஆவலோடு காத்திருக்கலாம். அல்லேலூயா.


 
 
Copyright © www.devaekkalam.com. All Rights Reserved. Powered by WINOVM