ஜாண் பன்னியன் (1628 – 1688)

ஜாண் ஜி.பேட்டன் (1824 – 1907)

யோனத்தான் கோபோர்த் (1859 – 1934)

ராபர்ட் மர்ரே மச்செயின் (1813-1843)

ஜியார்ஜ் முல்லர் (1805-1898)

ஹட்சன் டெய்லர் (1832-1905)

டி.எல்.மூடி (1837-1899)

ஜாண் பிராட்போர்ட் (1510-1555)

ஜாண் சார்லஸ் ரைல் (1816-1900)

ஜாண் பன்னியன் (1628-1688)

சார்லஸ் ஹட்டன் ஸ்பர்ஜன் (1834-1892)

பண்டிட் தர்ம் பிரகாஷ் சர்மா

அங்கிள் ஜாண் வாசர் (1813-1878)

ஹென்றி மார்ட்டின் (1781-1812)

ஆர்தர் வாக்கிங்டன் பிங்க் (1886-1952)

வில்லியம் ஆஷ்லி சன்டே (1862-1935)

ஜேம்ஸ் ஜில்மோர் (1843-1891)

ஸ்மித் விக்கிள்ஸ்வொர்த் (1859-1947)

ஆண்ட்ரு போனர் (1810-1892)